လူသားမ်ား၏လိင္မႈဆုိင္ရာအသိေပးျခင္းအစီအစဥ္

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ
May 12, 2016
MBC Newsletter No.(5) 2016 June
June 2, 2016

ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာနမွ ႀကီးမွဴးးက်င္းပေသာ awareness of human sexuality အစီအစဥ္ကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ (၂၄-၂၅)ရက္ မ်ားတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ကူရွင္ခန္းမ Dining Room တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူ/ေဒအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အသီးသီးမွ ဓမၼအမႈေတ္ာေဆာင္တာ၀န္ခံမ်ား၊ ရန္ကုန္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွကုိယ္စားလွယ္(၁)ဦးႏွင့္ ဌာနေကာ္မတီ၀င္မ်ား စုစုေပါင္း (၂၁)ဦး တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ နံနက္ (၇း၀၀-၈း၀၀) နာရီတြင္ နံနက္စာသုံးေဆာင္ျခင္း၊ (၈း၀၀-၉း၀၀)နာရီတြင္ ဖြင့္ပြဲအစီအစဥ္၊ နံနက္(၉း၀၀-၁၀း၀၀)နာရီတြင္ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း၊ နံနက္ (၁၀း၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ေဒါက္တာစလုံမန္၏ပုိ႕ခ်ျခင္း၊ မြန္းတည့္(၁၂း၀၀-၁း၀၀)နာရီတြင္ ေန႕လည္စာသုံးေဆာင္ျခင္း၊ မြန္းလြဲ(၁း၀၀-၄၀၀)နာရီတြင္ ပုိ႕ခ်ျခင္း-ေဒါက္တာစလုံမန္ကုိ ၂၄.၅.၂၀၁၆ တြင္လည္းေကာင္း၊

၂၅.၅.၂၀၁၆ ေန႕တြင္ နံနက္အဆာေျပကုိ နံနက္(၇း၀၀-၈း၀၀)နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းကုိ နံနက္(၈း၀၀-၉း၀၀)နာရီ၊ ဆရာစနိတ္သန္အဖြဲ႕၏ပုိ႕ခ်ျခင္းကုိ  နံနက္(၉း၀၀-၁၁း၀၀)နာရီအထိလည္းေကာင္း၊ ေန႕လည္စာကုိ ေန႕လည္(၁၁း၀၀-၁း၀၀)နာရီႏွင့္ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ မြန္းလြဲ(၁း၀၀-၂း၃၀)နာရီ၊ အဖြဲ႕လုိက္တင္ျပျခင္းႏွင့္ရလဒ္ရယူျခင္းကုိ မြန္းလြဲ(၂း၃၀-၄း၀၀)နာရီအထိႏွင့္ ပိတ္ပြဲအစီအစဥ္ကုိ ညေန (၄း၀၀-၅း၀၀)နာရီတြင္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

s 3s 2s 1

 

Comments are closed.