ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းရာေန႔ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

Baptist Youth Prayer Day (Yangon) 2017

                                    ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ားဆုေတာင္းရာေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခြင့္ျပဳေသာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုအတိုင္းမသိခ်ီးမြမ္းပါသည္။
အစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ပါ၀င္ေပးသူလုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္ဆရာသမားမ်ား ေနာက္တန္းမွအေစခံဆက္ကပ္ေပးသူေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေစခံလူငယ္မ်ားႏွင့္ဘေရတန္ပိုးကရင္အသင္းေတာ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားႏွင့္အတူခ်စ္ၾကပါသီခ်င္းျဖင့္လာေရာက္ပါ၀င္ေပးေသာေတးသံရွင္ေစာဖိုးခြား,ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေ၀မွ်ေပးေသာ Rev.Dr.စိုးသီဟတို႕ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္မိမိတို႔၏အခ်ိန္ကိုေပးျပီးတစ္လုံးတ၀တည္းေသာစိတ္ျဖင့္လာေရာက္ပါ၀င္ၾကေသာႏွစ္ျခင္းလူငယ္ မ်ားအားလုံးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 brayton3 brayton4brayton၂ brayton5brayton၂brayton၆