အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

ဥကၠဌ

Rev. ဘင္ဂ်မင္

ဒုဥကၠဌ

Rev.  ေအာင္ျမင့္

အတြင္းေရးမွဴး း

Rev. ယာထူ

ဘ႑ာထိန္း

ဆရာဒဲလ္နီ

က်မ္းစာေက်ာင္းအုပ္

ဆရာဂ်ာဖီး

တာ၀န္ခံမ်ား

အမ်ဳိးသားဌာနႏွင့္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ဌာန

Rev.ေလာ္ဒူ (သဘာပတိ – Rev. အာမဲ)

အမ်ဳိးသမီးဌာန

ဆရာမအယ္နာဂ်ာဗစ္ (သဘာပတိ – ဆရာမေလဘက္ခါ)

လူငယ္ဌာန

ဆရာမ ေခ်ာေအးလွမြန္ (သဘာပတိ – ဆရာအာေနး)

ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာန

ဆရာမခ်ယ္ရီ (သဘာပတိ -ဆရာမဘူႀကဴ း)

ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာန

ဆရာသာဒင္ (သဘာပတိ – Rev. အာလြန္)

စာေပဌာန

ဆရာမ အ ားစြန္ (သဘာပတိ-Rev. ႏုိးေ၀)

ဧ/သဌာန

Rev. ဦးဗ်ား (သဘာပတိ – Rev. ေလာ္ဒုိ)