အသံပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးျပဳမႈသင္တန္း (PA System)

အသံပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးျပဳမႈသင္တန္း (PA System)

                           ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၊ ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရးဌာနႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ပူးေပါင္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႕ေဒသတစ္၀ွမ္းရွိ ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္အတြင္းရွိ အသံပုိင္း ဆုိင္ရာ အသုံးျပဳမႈသင္တန္းကုိ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ မေမာင္းလယာန္ခ်င္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းသုိ႕ အသင္းေတာ္ (၇)ပါးမွ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူ(၁၈)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းခ်ဳပ္ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရးဌာနတာ၀န္ခံဆရာေစာထားလုိမွ အသံပုိင္းဆုိင္ရာဓမၼအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဌာန၏အသံပုိင္းဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းဆရာေစာခူးခူမွအသံပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးျပဳမႈ (PA System) အေၾကာင္းကုိ စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။  သင္တန္းကာလမွာ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၃-၅)ရက္ျဖစ္ပါသည္။