ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း

ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း

            ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားဌာနမွၾကီးမွဴး၍ ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းကုိ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၉-၁၂)ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူ/ေဒအဖြဲ႕(၁၇)ဖြဲ႕ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေသာအသင္းေတာ္(၂)ပါးမွ အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း(၈၀)ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းကုိ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာထန္က်င့္လ်န္၊ Federalism ကုိ ဆရာျမတ္ကုိကုိ၊ ႏုိင္ငံသားဥေပဒကုိ ဆရာဆလုိင္းေရာဂ်ာ၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကုိ ဆရာမေအးေအးလႈိင္၊ အေမရိကန္အရပ္ဘက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈကို အေမရိကန္သံရုံးမွ Joshua Huck ၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ဥပေဒကုိ ဆရာဦးငုိင္ဆာ့ခ္၊ သီခ်င္းသင္ၾကားျခင္းကုိ ဦးေစာဖဲတုတုိ႕က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းအျပီးတြင္ အသင္းခ်ဳပ္အမ်ဳိးသားဌာနတာ၀န္ခံ ဆရာဘရန္ဆုိင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အသီးသီးမွ အမ်ဳိးသားဌာနတာ၀န္ခံမ်ားသည္ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ေပၚရွိအသင္းေတာ္(၇)ပါးသုိ႕ အသင္းခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသား ဌာနလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းနွင့္ အသင္းေတာ္အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ တင္ျပစည္း၇ုံးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။