ဥပေဒဆုိင္ရာအျမင္ဖြင့္သင္တန္း

ဥပေဒဆုိင္ရာအျမင္ဖြင့္သင္တန္း

                         ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၇-၁၈)ရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၊ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာနက ႀကီးမွဴး၍ ဥပေဒဆုိင္ရာ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္း ကုိ အသင္းခ်ဳပ္၊ ဘက္စုံေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးရိပ္သာ(HOLTI)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပုိ႕ခ်ေသာဆရာမ်ားမွာ ဆရာဦးငုိင္ဆာ့ခ္၊ ဆရာဆလုိင္းေအာင္ႏုိင္တုိ႕ျဖစ္ျပီး ဘာသာရပ္မာ်းမွာ ေျမယာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ၊ လက္ထပ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေန႕စဥ္ နံနက္(၈း၃၀)နာရီတြင္ ၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္စတင္ျပီး နံနက္(၉း၀၀-၁၁း၃၀)အထိ သင္ၾကားျခင္း၊ မြန္းလြဲ(၁၁း၃၀-၁၂း၀၀)ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း၊ မြန္းတည့္(၁၂း၀၀-၁း၀၀)နာရီအထိ ေန႕လည္စာ၊ မြန္းလြဲ(၁း၀၀-၃း၃၀) နာရီအထိ သင္ၾကားျခင္း၊ မြန္းလြဲ(၃း၃၀-၄း၀၀)နာရီအထိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း၊ ညေန(၅း၀၀-၆း၀၀)နာရီအထိ ေရခ်ဳိးအနားယူခ်ိန္၊ ညေန (၅း၀၀-၆း၀၀)နာရီ ညေနစာႏွင့္ ညေန(၆း၀၀-၈း၀၀)နာရီအထိ အထူးေဟာေျပာျခင္းအခ်ိန္တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာနမွ ဧဒင္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။