ေႏြဥတုက်မ္းစာေက်ာင္းသင္ခန္းစာ လက္ေတြ႔သင္ၾကားျခင္းသင္တန္း

အမ်ိဳးသမီးအမွဳ ေတာ္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ဆရာကေတာ္မ်ား သင္တန္း
May 24, 2017
မုတ္သုံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း(၂၀၁၇)
June 27, 2017

ေႏြဥတုက်မ္းစာေက်ာင္းသင္ခန္းစာ လက္ေတြ႔သင္ၾကားျခင္းသင္တန္း

                      ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၉-၁၁)ရက္မ်ားတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာနမွႀကီးမွဴ း၍ ေႏြဥတုက်မ္းစာေက်ာင္းသင္ခန္းစာ လက္ေတြ႔သင္ၾကားျခင္းကုိ အသင္းခ်ဳပ္ေျခာက္ထပ္ခန္းမေဆာင္တြင္ က်ငး္ပမည္ျဖစ္ရာ ယေန႕တက္ေရာက္လာၾကေသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွာ မြန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခုိင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ကရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူ/ေဒအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၏အသင္းေတာ္(၂၄)ပါးလည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

Comments are closed.