မုတ္သုံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း(၂၀၁၇)

မုတ္သုံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း(၂၀၁၇)

                        မုတ္သုံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း(၂၀၁၇)ကုိ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၃)ရက္မွစတင္၍ အသင္းခ်ဳပ္ယုဒသန္ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ ခန္းမတြင္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက်အတုိင္း အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ Rev. Dr. L. ေဇာ္လတ္တရားေဒသနာျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ လူဦးေရ (၁၅၀)ခန္႕တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသားဌာနမွ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၁.၇.၂၀၁၇                     ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွအေစခံေကာင္းတုိ႕၏အသက္တာ ( Rev. Dr. ခရစၥတုိဖာေဒး)

၈.၇.၂၀၁၇                     ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕ဆက္ကပ္အေစခံ၀န္ထမ္းျခင္း  (Rev. မန္းစံသိန္းထြန္း)