ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ဦးေဆာင္သူမ်ား
ဥကၠဌ         –     Rev. စီးလထြန္း ,
ဒု-ဥကၠဌ     –     ဆရာမခင္မာ၀င္း
ဒုဥကၠဌ       –     ဆရာဦးအိုင္းရုိင္းနပ္
G.S             –     ဆရာမအဲေမ
A.G.S         –     ဆရာေယာရႈ
ဘ႑ာထိန္း  –   ဆရာမေဘာမ္ေမ်ွာ္
ဌာနတာ၀န္ခံမ်ား
ဆရာမေနာမိ- အမ်ိဳးသမီးဌာန
ဆရာမအုတ္စင္း- ဓမၼပညာဌာန
Rev.လဖိုင္ေဇာ္လတ္- ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ဌာန
ဆရာေအာင္ထန္႔ – ဧ/သဌာန
ဆရာက်ာခ်ီ- အမ်ိဳးသားဌာန
ဆရာအိုင္းေပါင္းရုိင္း-ခလ၀ဖဌာန