သင္းအုပ္ဆုိင္ရာသင္တန္း ၂၀၁၇

သင္းအုပ္ဆုိင္ရာသင္တန္း ၂၀၁၇

                            ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(4)ရက္ေန႕မွ(၂၈)ရက္ေန႕အထိ သင္းအုပ္ဆုိင္ရာသင္တန္း (၂၀၁၇)ကုိ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ဓမၼအမႈ ေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာနက ႀကီးမွဴး၍ ႏွစ္ျခင္းအသငး္ခ်ဳပ္ ဘက္စုံေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းေဆာင္ HOLTI တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။