လေဟာပြင်ဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်
November 30, 2017
Sunset Worship with Hymn
November 30, 2017

နှစ် ခြင်း အ သင်း ချုပ်၊ ဧ ၀ံ ဂေ လိ နှင့် သာ သ နာ ပြု ရေး ဌာ န သည် မြို့ ပေါ် ရှိ အ သင်း တော် များ ၏ သာ သ နာ ပြု လုပ် ငန်း များ အား အ ထောက် အ ကူ ပြု ရန် ရည် ရွယ် လျှက် မြို့ ကြီး ပြည် သူ သာ သ နာ လုပ် ငန်း ဆိုင် ရာ အ မြင် ဖွင့် သင် တန်း များ ကို ပြု လုပ် ပေး လျျက် ရှိ ရာ ၊ ၂၀၁၇ ခု နှစ်၊ နို ၀င် ဘာ လ (၈-၉) ရက် နေ့ ၌ ပု သိမ် မြို့ ၏ နှစ် ခြင်း ဿ ဟာ ယ နှင့် လက် တွဲ ကာ ၊ ပု သိမ် မြို့ ပေါ် ရှိ အ သင်း တော် များ မှ ကိုယ် စား လှယ် များ ပါ ၀င် သော သင် တန်း တစ် ရပ် အား ၊ ပု သိမ် – မြောင်း မြ က ရင် နှစ် ခြင်း အ သင်း တော် တွင် ပြု
လုပ် ခဲ့ ပါ သည်။ အ ဆို ပါ သင် တန်း သို့ ကိုယ် စား လှယ် (၃၀)ဦး ကျျော် ပါ ၀င် တက် ရောက် ခဲ့ ကြ ပြီး၊ (၈- ၁၁- ၂၀၁၇) ရက် သ မ္မာ ကျမ်း စာ သင် ကြား ခြင်း ကို Rev. ဦး ထွန်း လှ (ဥ က္က ဌ- နှစ် ခြင်း ဿ ဟာ ယ ၊ ပုသိမ်မြို့) နှင့် (၉- ၁၁- ၂၀၁၇) ရက် သမ္မာ ကျမ်း စာ သင် ကြား ခြင်း ကို ပု သိမ် မြို့ ပိုး က ရင် နှစ် ခြင်း အ သင်း တော် မှ ဆ ရာ မန်း ကျျော် စိုး လတ် မှ လည်း ကောင်း၊ မြန် မာ နိုင် ငံ နှစ် ခြင်း အ သင်း ချုပ် နှင့် မြို့ ကြီး ပြည် သူ သာ သ နာ လုပ် ငန်း အ တိတ် ၊ ပစ္စု ပ္ပန် ၊ အ နာ ဂတ် ခေါင်း စဉ် အား ဆရာ စော ၀င်း ဖေ ဇင် (တွဲ ဖက် တာ ၀န် ခံ ၊ ဧ/သ ဌာ န၊ နှစ် ခြင်း အ သင်း ချုပ် မှ လည်း ကောင်း၊ မျက် မှောက် ခေတ် မြို့ကြီး ပြည် သူ သာ သနာ ခေါင်း စဉ် ဖြင့် ဆရာ ဦး သန်း ထိုက် ဟန် (လ/ထ တာ ၀န် ခံ ၊ ဧ/ သ ဌာ န၊ နှစ် ခြင်း အ သင်း ချုပ်) မှ လည်း ကောင်း ၊ အ သင်း တော် နှင့် မြို့ ကြီး ပြည်သူ သာသ နာ အား Rev. Dr.ပေါင် လွန်း (တွဲ ဖက် တာ ၀န် ခံ၊ ခေါင်း ဆောင် မြင့် တင် ရေး ဌာန၊ မြန် မာ နိုင် ငံ နှစ်ခြင်း ခ ရစ် ယာ န် အ သင် း ချုပ်) မှ လည်း ကောင်း၊ သီ ချင်း သင် ကြား ခြင်း အား Dal Pi (ခ ရစ် ယာန် ဂီ တ ပညာ ရှင် များ မိ ဿ ဟာ ယ) မှ လည်း ကောင်း ၊ ဆက် ကပ် ၀တ် ပြု ခြင်း ကို ဆ ရာ အောင် မြင့် ခိုင် (ပု သိမ် – မြောင်း မြ က ရင် နှစ် ခြင်း အ သင်း တော် ၊ ပု သိမ် မြို့ မှ လည်း ကောင်း၊ အ ထူး ဆက် ကပ် ဆု တောင်း ခြင်း ကို ဆ ရာ စော ၀ါး ထူး (အ တွင်း ရေး မှူး၊ ပု သိမ် မြို့ နှစ် ခြင်း ဿ ဟာ ယ ) အ သီး သီး ပါ ၀င် ဆက် ကပ် ပါ ၀င် ခဲ့ ကြ ပါ သည်။ ၉-၁၁- ၂၀၁၇ ည နေ ပိုင်း တွင် အ ဖွဲ့ (၄) ဖွဲ့ ခွဲ ဆွေး နွေး ခြင်း ၊ ပြန် လည် တင် ပြ ၊ အ ဖြေ ရှာ ဖော် ထုပ် ခြင်း များ ပြု လုပ် ပြီး၊ ပု သိမ် မြို့ နှစ် ခြင်း အ သင်း တော် များ အ တွက် မြို့ ကြီး ပြည် သူ သာ သ နာ လုပ် ငန်း အ မြင် ဖွင့် ခြင်း အ စီ အစဉ် အား ရုပ် သိမ်း ခဲ့ ကြ ပါ သည်။

Myanmar