ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ဥကၠဌ         –     Rev. စီးလထြန္း , ဒု-ဥကၠဌ     –     ဆရာမခင္မာ၀င္း ဒုဥကၠဌ       –     ဆရာဦးအိုင္းရုိင္းနပ္ G.S             –     ဆရာမအဲေမ A.G.S         –     ဆရာေယာရႈ ဘ႑ာထိန္း  –   ဆရာမေဘာမ္ေမ်ွာ္ ဌာနတာ၀န္ခံမ်ား ဆရာမေနာမိ- အမ်ိဳးသမီးဌာန ဆရာမအုတ္စင္း- ဓမၼပညာဌာန Rev.လဖိုင္ေဇာ္လတ္- ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ဌာန ဆရာေအာင္ထန္႔ – ဧ/သဌာန ဆရာက်ာခ်ီ- အမ်ိဳးသားဌာန ဆရာအိုင္းေပါင္းရုိင္း-ခလ၀ဖဌာန

Read More

အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ဥကၠဌ Rev. ဘင္ဂ်မင္ ဒုဥကၠဌ Rev.  ေအာင္ျမင့္ အတြင္းေရးမွဴး း Rev. ယာထူ ဘ႑ာထိန္း ဆရာဒဲလ္နီ က်မ္းစာေက်ာင္းအုပ္ ဆရာဂ်ာဖီး တာ၀န္ခံမ်ား အမ်ဳိးသားဌာနႏွင့္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ဌာန Rev.ေလာ္ဒူ (သဘာပတိ – Rev. အာမဲ) အမ်ဳိးသမီးဌာန ဆရာမအယ္နာဂ်ာဗစ္ (သဘာပတိ – ဆရာမေလဘက္ခါ) လူငယ္ဌာန ဆရာမ ေခ်ာေအးလွမြန္ (သဘာပတိ – ဆရာအာေနး) ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာန ဆရာမခ်ယ္ရီ (သဘာပတိ -ဆရာမဘူႀကဴ း) ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာန ဆရာသာဒင္ (သဘာပတိ – Rev. အာလြန္) စာေပဌာန ဆရာမ အ ားစြန္ (သဘာပတိ-Rev. ႏုိးေ၀) ဧ/သဌာန Rev. ဦးဗ်ား (သဘာပတိ – Rev. ေလာ္ဒုိ)

Read More

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MBCU)ဦးေဆာင္သူမ်ား ဌာနတာ၀န္ခံမ်ား လူငယ္လုပ္ငန္းဌာန –                  ဆရာဆလိုင္းသူရိန္မင္းခိုင္ အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းဌာန-              ဆရာဦးျမစိုး ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာေရးဌာန-      ဆရာမ မိုင္ဝင္းစႏၵာေထြး ခရစ္ယာန္စာေပပရိယတၱိဌာန-   ဆရာေစာအယ္ဂလယ္မူး သာသနာျပဳေရးဌာန-                   ဆရာေအာင္ႏိုင္ဦး ေခါင္းေဆာင္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရးဌာန-    ဆရာမေဒၚခ်ဳိခ်ဳိၿမိဳင္ ေျမယာပစၥည္းဌာန(အက်ဳိးေဆာင္)-ဆရာဇာနည္ေအာင္ ခရစ္ယာန္ဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန-                                ဆရာေအာင္မိုးေက်ာ္  

Read More

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ သာသနာနယ္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ သာသနာနယ္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ နယ္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား

Read More

အရႈိခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဓမၼညီလာခံ

အရႈိခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဓမၼညီလာခံ

  အရႈိခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဓမၼညီလာခံ                        အရႈိခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူငယ္ဌာနမွျပဳလုပ္ေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဓမၼညီလာခံကုိ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆-၁၀)ရက္မ်ားတြင္ အကၽြႏု္ပ္ရွိပါ၏ (ေဟရွာယ၊ ၆း၈)]ဟူေသာ အဓိကအခ်က္ျဖင့္ ေတာင္တြင္းႀကီး ျမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴအရႈိႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းခ်ဳပ္လူငယ္ဌာန တာ၀န္ခံ ဆရာ၀င္းထြဋ္သာၾကည္က လူငယ္ႏွင့္ဆုိရွယ္မီဒီယာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေ၀ငွသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Read More

နာဂအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၂၀၁၆-၂၀၁၉) ဦးေဆာင္သူမ်ား

နာဂအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၂၀၁၆-၂၀၁၉) ဦးေဆာင္သူမ်ား

ဥကၠဌ                –                     Rev. ဦးေက်ာ္နား ဒုဥကၠဌ              –                     Rev. ဦးခဏ္းယုဏ္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း –     Rev. ဦးေဆးဗေရာ့ တြဲအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း –  ဆရာဦးပီတာစံလုံး ဘ႑ာေရးႏွင့္ပစၥည္းထိန္းဌာန-  ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ (ခ) ေယာက္ေအာင္ ဌာနတာ၀န္ခံမ်ား အမ်ဳိးသမီးဌာန           –              ဆရာမေဒၚဆန္းလႈိင္းဦး အမ်ဳိးသားဌာနအက်ဳိးေဆာင္ –    Rev. ဦးေဆးဗေရာ့ ဓမၼပညာဌာန          –                 ဆရာမ ေဒၚမာသ လူငယ္ဌာန            –                  ဆရာခ်န္ေလာ CSSDD                  –                 ဆရာဦးရွမ္းေမာ္ ဧ/သဌာန               –                  ဆရာဦးပီေကြ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ဌာန –         ဆရာဦးေမာင္ေမာင္(ခ) ေယာက္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးဌာန-    ဆရာဦးပီတာစံလုံး  

Read More

လားဟူအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား (၂၀၁၆-၂၀၁၉)

လားဟူအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား (၂၀၁၆-၂၀၁၉)

ဥကၠဌ .                                   Rev. Dr. နာသန္ဖန္း ဒုဥကၠဌ                                  Rev. က်ာေရွာ ဒုဥကၠဌ                                  Rev. က်ာအူဟယ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး .   Rev. လာဇာလု ဒုအတြင္းေရးမႉး .                   ဆရာေကာေနလိ ဘ႑ာထိန္း .                         ဆရာတိေမာေရွ ရုံးအဖြဲ႕မွဴ း                               ဦးရွဲကာ ဌာနတာ၀န္ခံမ်ား   အမႉေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာန       Rev. အေျႏၵ ဧ/သဌာန                               Rev. Dr. ေရာဘတ္ပြန္း အမ်ဴိးသမီးဌာန                        ဆရာမနာေလာခါး ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာန         ဆရာမနာေလာဘို လူငယ္ဌာန                      …

Read More

အေရွ ႕ရွမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သူမ်ား

အေရွ ႕ရွမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သူမ်ား

အေရွ ႕ရွမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သူမ်ား Rev.ဦးဆုိင္းတစ္                 နာယက Rev.ေစာထူးဝါး                   ဥကၠဌ Rev.ဦးေယာန                     ဒု-ဥကၠဌ Rev.အင္တိုးဆုိင္း                ဒု-ဥကၠဌ Rev.စုိင္းသာဟန္                 GS ဆရာမခင္မာေထြး                 AGS ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး                  ဘ႑ာထိန္း ဆရာမေဒၚနန္းေဆာ့            စာရင္းစစ္ Rev.အင္တိုးဆုိင္း                 ဓမၼဆရာဌာန ဆရာမေမရီဂုိးလ္                   ဓမၼပညာဌာန ဆရာမခင္မာေထြး                 အမ်ဳိးသမီးဌာန ဆရာစုိင္းမာန္းေအာင္            လူငယ္ဌာန ဆရာစုိင္းမုရန္                        အမ်ဳိးသားဌာန ဆရာမနန္းရွဲန္ဟြမ္                 ဧ သဌာန ဆရာမ ေဒၚကာ                      ခရစ္ယာန္လူမႈဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာန ဆရာမနန္းျမင့္ျမင့္ျဖဴ                ရွမ္းစာေပ ဦးေစာဂ်ဳိးဇက္                           ရွမ္းေဘာ္ဒါ

Read More

နာဂႏွစ္ျခင္းဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္က်င့္သုံးမႈ အလုပ္ရုံဆြးေႏြးပြဲ

နာဂႏွစ္ျခင္းဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္က်င့္သုံးမႈ အလုပ္ရုံဆြးေႏြးပြဲ

နာဂႏွစ္ျခင္းဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္က်င့္သုံးမႈ အလုပ္ရုံဆြးေႏြးပြဲ Naga Baptist Ministers Workshop on Faith & Order                                      ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇-၂၀)ရက္တြင္နာဂႏွစ္ျခင္းဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္က်င့္သုံးမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Tangkhul Baptist Association Mission compound တြင္  ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၉၀)ဦး တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

Read More

လီဆူႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂၀၁၆ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး

လီဆူႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂၀၁၆ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး

လီဆူႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၂၀၁၆ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝး ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၄-၂၈)ရက္မ်ားတြင္ လီဆူအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕၊ ေဘာ္ေဒအသင္းေတာ္တြင္ က်ငး္ပျပဳလုပ္ပါသည္။ (၂၄-၂၅)ရက္တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဌာနအစည္းအေ၀းမ်ားက်ငး္ပခဲ့ၿပီး၊ (၂၆)ရက္မ်ားတြင္ လီဆူစာေပႏွစ္တစ္ရာျပည့္ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ျခင္းပြဲေတာ္က်င္းပရန္ အစည္းအေ၀းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၇-၂၉)ရက္ မ်ားတြင္ မုိးကုတ္ျမိဳ႕ ပိတ္စြယ္ အသင္းေတာ္ တြင္ ျပဳလုပ္က်ငး္ပရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းကုိလည္း (၂၇-၂၈)ရက္ မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ လီဆူႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ဥကၠဌ                                    Rev ​ေဝၚ​ေလး ဒု ဥကၠဌ                                Rev ဂူ​ေလး​ေယာန အတြင္​း​ေရးမႉး                       Rev ပီတာ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴ း           Rev အားဒီးခ်ယ္​ ဘ႑ာထိန္​း                          Rev လာမားထီး လူငယ္​ဌာန                            ဆရာ ​ေဆာ္​လမြန္​ဦး အမ်ဳိးသားဌာန                       …

Read More

ေရႊလီရွမ္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ ႔အစည္းအေဝး

ေရႊလီရွမ္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ ႔အစည္းအေဝး

ေရႊလီရွမ္းႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ ႔အစည္းအေဝး                   ေရႊလီရွမ္းႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးကုိ(၂၆-၂၇/၀၁/၂၀၁၇)ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ (၈:၃၀)နာရီ – ညေန (၄:၃၀)နာရီ အထိ ရွမ္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ေနာင္စန္႕ကုန္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ ေရႊလီရွမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သူမ်ား ဥကၠဌ – Rev. Sai Tun Kyaw                                                   ဒုဥကၠဌ- Rev. Sai Cain Kham အတြင္းေရးမွဴး  – Rev. Sai Aung Win                                     တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး – Rev. Aung Thein Oo ဘ႑ာထိန္း – ေဒၚၾကာညိဳ ဌာန တာ၀န္ခံမ်ား ဧ/သ ဌာန – Rev. Aung Thein Oo                                      …

Read More

MBCU EC meeting (1/2017)

MBCU EC meeting (1/2017)

MBCU EC meeting (1/2017)                  ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၄-၂၅)ရက္မ်ားတြင္    ျမန္မာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ MBCU ၏အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၇)ကုိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Read More

MBCU CSSDD မွ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

MBCU CSSDD မွ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

MBCU CSSDD မွ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း                  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ခရစ္ယာန္၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန မွ သံုးဆယ္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားခရစ္ယာန္လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေဂဟာတြင္ ေက်ာင္းသား (၁၈)ဦးျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအမႈေတာ္လုပ္ငန္းကို သာသနာ နယ္ အသင္းေတာ္မ်ားတို႔၏ ပံ့ပိုးေပးလွဴမႈမ်ားျဖင့္ အေစခံလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကို ထပ္မံလက္ခံဖိတ္ေခၚရန္ရွိပါသည္။ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္တို႔၏ အသင္းေတာ္တြင္ ပထမ ဦးစားေပး အေနျဖင့္ မိဘမဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဒုတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ မိဘတစ္ဦး ကြယ္လြန္သြားသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား သို႔တည္းမဟုုတ္ မိဘမ်ားရွိေနႀကေသာ္လည္း ပညာသင္ႀကားရန္ အမွန္အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိပါက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏တိုင္းရင္းသားခရစ္ယာန္လူငယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဂ ဟာတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး ၄င္းေက်ာင္းသားသည္ အသက္ (၈)ႏွစ္ မွ (၁၂)ႏွစ္ အတြင္းရွိေသာ သူကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သာသနာနယ္အတြင္းေရးမႈးမ်ား၊ MBCU ခရစ္ယာန္၀န္ထမ္းျခင္း ႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာနတို႔တြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း Download ရယူကာေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက – ေအာင္မိုးေက်ာ္၊ တာ၀န္ခံ (phone…

Read More
1 2