အမ်ိဳးသမီးအမွဳ ေတာ္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ဆရာကေတာ္မ်ား သင္တန္း

အမ်ိဳးသမီးအမွဳ ေတာ္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ဆရာကေတာ္မ်ားသင္တန္း                ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသမီးဌာနမွဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသမီးအမွဳ ေတာ္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ဆရာကေတာ္မ်ားသင္တန္း ကုိ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ေမလ(၂၃-၂၆)ရက္အထိ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အသင္းခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသမီးဌာန  ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းေဆာင္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ လူ/ေဒအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွ (၃၅)ဦးခန္႕တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾကပါသည္။

Read More

ဧဒင္ညိွႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ား၏ သင္ယူမႈစက္ဝန္းေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသင္တန္း

ဧဒင္ညိွႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ား၏ သင္ယူမႈစက္ဝန္းေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသင္တန္း (Light Wheel Concept Training )          MBC CSSDD မွ ႀကီးမွဴး၍ ဧဒင္ညိွႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ား၏ သင္ယူမႈစက္ဝန္းေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသင္တန္းကုိ (၂၂ .၅.၂၀၁၇ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၇) အထိ အသင္းခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ(၁)တြင္ ကရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပုိးကရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ 0အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ နာဂအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အရႈိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တီးတိန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းေျမာက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ MBCU ၊ လီဆူအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႕မွ စုစုေပါင္း (၂၀)ဦး တက္ေရာက္ပါ၀င္ပါသည္။ ေန႔စဥ္နံနက္(၈း၀၀)နာရီတြင္ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ စတင္၍ ဆရာဟယ္ရီတန္ေႏွာင္း၊ ဆရာဇီးမြန္၊ ဆရာမစတီးနာ၊ ဆရာမျဖဴျဖဴ၊ ဆရာေအာင္ထက္လင္းတုိ႕က  ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ (၁) Light Wheel တြင္ရွိေသာေထာက္တုိင္(၉)ခုအေၾကာင္းသိေစရန္ (၂) Light Wheel – House Hold Survey, FGD , Director Observation ကုိေလ့လာျပီးျဖစ္ေစရန္ (၃)  Light Wheel ကုိ CCMP – EDEN လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ baseline, monitoring and evaluation tool အျဖစ္ အသုံးျပဳလာႏုိင္ေစရန္…

Read More

ဥပေဒဆုိင္ရာအျမင္ဖြင့္သင္တန္း

ဥပေဒဆုိင္ရာအျမင္ဖြင့္သင္တန္း                          ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၇-၁၈)ရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၊ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာနက ႀကီးမွဴး၍ ဥပေဒဆုိင္ရာ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္း ကုိ အသင္းခ်ဳပ္၊ ဘက္စုံေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးရိပ္သာ(HOLTI)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပုိ႕ခ်ေသာဆရာမ်ားမွာ ဆရာဦးငုိင္ဆာ့ခ္၊ ဆရာဆလုိင္းေအာင္ႏုိင္တုိ႕ျဖစ္ျပီး ဘာသာရပ္မာ်းမွာ ေျမယာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ၊ လက္ထပ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေန႕စဥ္ နံနက္(၈း၃၀)နာရီတြင္ ၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္စတင္ျပီး နံနက္(၉း၀၀-၁၁း၃၀)အထိ သင္ၾကားျခင္း၊ မြန္းလြဲ(၁၁း၃၀-၁၂း၀၀)ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း၊ မြန္းတည့္(၁၂း၀၀-၁း၀၀)နာရီအထိ ေန႕လည္စာ၊ မြန္းလြဲ(၁း၀၀-၃း၃၀) နာရီအထိ သင္ၾကားျခင္း၊ မြန္းလြဲ(၃း၃၀-၄း၀၀)နာရီအထိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း၊ ညေန(၅း၀၀-၆း၀၀)နာရီအထိ ေရခ်ဳိးအနားယူခ်ိန္၊ ညေန (၅း၀၀-၆း၀၀)နာရီ ညေနစာႏွင့္ ညေန(၆း၀၀-၈း၀၀)နာရီအထိ အထူးေဟာေျပာျခင္းအခ်ိန္တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာနမွ ဧဒင္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

Read More

အသင္းေတာ္ေတးဂီတသင္တနး္ဆင္းပြဲ

အသင္းေတာ္ေတးဂီတသင္တနး္ဆင္းပြဲ                   ႏွစ္ျခင္းအသငး္ခ်ဳပ္၊ ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ဌာနမွဦးေဆာင္၍ ႏွစ္စဥ္ ဧျပီလတြင္ က်င္းပေသာ အသင္းေတာ္ေတးဂီတ သင္တနး္( Church Music Training) (၂၀၁၇)ဆင္းပြဲကုိ  ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၂၉)ရက္ စေနေန႕တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ယုဒသန္ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အေဆာက္အဦ၊ ေျခာက္ထပ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ level 1+2+3 သင္တန္းသူ/သားစုစုေပါင္း ၅၇ ဦးပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားမွာ Rev. ေစာကလယ္ေကာ္၊ ဆရာေယာရႈျမတ္ေဇာ္၊ ဆရာမေစးထူးလုိ၊ ဆရာမသႏၱာေအာင္၊ ဆရာမထြယ္ဆန္နန္၊ ဆရာမဂ်ီးမုိင္၊ Sayama Unice Emmlaung, Sayama Su Say, Saya Sa Thet Paing, Saya Lin Nanda Zaw, Saya Marip  Naw San, Rev. Mya Min Win, Rev. Victory Moo, Rev. Saw Samson, Dr. Shwe Paing, Sayama Lu San တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Theory, Guitar, Choir, Conducting,…

Read More

ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း

ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း             ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားဌာနမွၾကီးမွဴး၍ ေခါင္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းကုိ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၉-၁၂)ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူ/ေဒအဖြဲ႕(၁၇)ဖြဲ႕ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေသာအသင္းေတာ္(၂)ပါးမွ အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း(၈၀)ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းကုိ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာထန္က်င့္လ်န္၊ Federalism ကုိ ဆရာျမတ္ကုိကုိ၊ ႏုိင္ငံသားဥေပဒကုိ ဆရာဆလုိင္းေရာဂ်ာ၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကုိ ဆရာမေအးေအးလႈိင္၊ အေမရိကန္အရပ္ဘက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈကို အေမရိကန္သံရုံးမွ Joshua Huck ၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ဥပေဒကုိ ဆရာဦးငုိင္ဆာ့ခ္၊ သီခ်င္းသင္ၾကားျခင္းကုိ ဦးေစာဖဲတုတုိ႕က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းအျပီးတြင္ အသင္းခ်ဳပ္အမ်ဳိးသားဌာနတာ၀န္ခံ ဆရာဘရန္ဆုိင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အသီးသီးမွ အမ်ဳိးသားဌာနတာ၀န္ခံမ်ားသည္ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ေပၚရွိအသင္းေတာ္(၇)ပါးသုိ႕ အသင္းခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသား ဌာနလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းနွင့္ အသင္းေတာ္အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ တင္ျပစည္း၇ုံးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Read More

အသံပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးျပဳမႈသင္တန္း (PA System)

အသံပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးျပဳမႈသင္တန္း (PA System)                            ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၊ ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရးဌာနႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ပူးေပါင္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႕ေဒသတစ္၀ွမ္းရွိ ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္အတြင္းရွိ အသံပုိင္း ဆုိင္ရာ အသုံးျပဳမႈသင္တန္းကုိ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ မေမာင္းလယာန္ခ်င္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းသုိ႕ အသင္းေတာ္ (၇)ပါးမွ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူ(၁၈)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းခ်ဳပ္ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရးဌာနတာ၀န္ခံဆရာေစာထားလုိမွ အသံပုိင္းဆုိင္ရာဓမၼအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဌာန၏အသံပုိင္းဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းဆရာေစာခူးခူမွအသံပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးျပဳမႈ (PA System) အေၾကာင္းကုိ စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။  သင္တန္းကာလမွာ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၃-၅)ရက္ျဖစ္ပါသည္။

Read More

အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

အာခါႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ဥကၠဌ Rev. ဘင္ဂ်မင္ ဒုဥကၠဌ Rev.  ေအာင္ျမင့္ အတြင္းေရးမွဴး း Rev. ယာထူ ဘ႑ာထိန္း ဆရာဒဲလ္နီ က်မ္းစာေက်ာင္းအုပ္ ဆရာဂ်ာဖီး တာ၀န္ခံမ်ား အမ်ဳိးသားဌာနႏွင့္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ဌာန Rev.ေလာ္ဒူ (သဘာပတိ – Rev. အာမဲ) အမ်ဳိးသမီးဌာန ဆရာမအယ္နာဂ်ာဗစ္ (သဘာပတိ – ဆရာမေလဘက္ခါ) လူငယ္ဌာန ဆရာမ ေခ်ာေအးလွမြန္ (သဘာပတိ – ဆရာအာေနး) ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာန ဆရာမခ်ယ္ရီ (သဘာပတိ -ဆရာမဘူႀကဴ း) ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာန ဆရာသာဒင္ (သဘာပတိ – Rev. အာလြန္) စာေပဌာန ဆရာမ အ ားစြန္ (သဘာပတိ-Rev. ႏုိးေ၀) ဧ/သဌာန Rev. ဦးဗ်ား (သဘာပတိ – Rev. ေလာ္ဒုိ)

Read More

ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းရာေန႔ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းရာေန႔ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

Baptist Youth Prayer Day (Yangon) 2017                                     ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ားဆုေတာင္းရာေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခြင့္ျပဳေသာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုအတိုင္းမသိခ်ီးမြမ္းပါသည္။ အစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ပါ၀င္ေပးသူလုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္ဆရာသမားမ်ား ေနာက္တန္းမွအေစခံဆက္ကပ္ေပးသူေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေစခံလူငယ္မ်ားႏွင့္ဘေရတန္ပိုးကရင္အသင္းေတာ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားႏွင့္အတူခ်စ္ၾကပါသီခ်င္းျဖင့္လာေရာက္ပါ၀င္ေပးေသာေတးသံရွင္ေစာဖိုးခြား,ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေ၀မွ်ေပးေသာ Rev.Dr.စိုးသီဟတို႕ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္မိမိတို႔၏အခ်ိန္ကိုေပးျပီးတစ္လုံးတ၀တည္းေသာစိတ္ျဖင့္လာေရာက္ပါ၀င္ၾကေသာႏွစ္ျခင္းလူငယ္ မ်ားအားလုံးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။  

Read More

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MBCU)ဦးေဆာင္သူမ်ား ဌာနတာ၀န္ခံမ်ား လူငယ္လုပ္ငန္းဌာန –                  ဆရာဆလိုင္းသူရိန္မင္းခိုင္ အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းဌာန-              ဆရာဦးျမစိုး ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာေရးဌာန-      ဆရာမ မိုင္ဝင္းစႏၵာေထြး ခရစ္ယာန္စာေပပရိယတၱိဌာန-   ဆရာေစာအယ္ဂလယ္မူး သာသနာျပဳေရးဌာန-                   ဆရာေအာင္ႏိုင္ဦး ေခါင္းေဆာင္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရးဌာန-    ဆရာမေဒၚခ်ဳိခ်ဳိၿမိဳင္ ေျမယာပစၥည္းဌာန(အက်ဳိးေဆာင္)-ဆရာဇာနည္ေအာင္ ခရစ္ယာန္ဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန-                                ဆရာေအာင္မိုးေက်ာ္  

Read More

ဧဒင္အစီအစဥ္အား ျပန္လည္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း

ဧဒင္အစီအစဥ္အား ျပန္လည္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း

CCMP EDEN Designing Workshop ဧဒင္အစီအစဥ္အား ျပန္လည္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း 15 – 18 Feb, 2017 ေန႕မ်ားတြင္ MBC CSSDD မွဦးေဆာင္၍ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ HOLTI တြင္CCMP EDEN Designing Workshop ကုိ  ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Naga. CBC. TBC. MBCU. KBC. PKBC. ASHO. RBC. LISU. SHWE LI အဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွ (၂၀)ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ပါသည္။

Read More

ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းရာေန႕ (က်ဳိငး္တုံၿမိဳ႕)

ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းရာေန႕ (က်ဳိငး္တုံၿမိဳ႕)

ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းရာေန႕ (က်ဳိငး္တုံၿမိဳ႕)                            ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ႏွစ္ျခင္းလူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းရာေန႕ကုိ အသင္းခ်ဳပ္လူငယ္ဌာနမွဦးေဆာင္၍ က်ဳိငး္တုံၿမိဳ႕တြင္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ႔ပါျပီ။ အာခါ,လာဟူ,ရွမ္းေရွ႕ လူငယ္ (၄၀၀)ခန္႕ပါ၀င္ဆုေတာင္းခဲ႔ၾကပါတယ္။                                      ဌာနတာ၀န္ခံႏွင့္အတူပါ၀င္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားမွာ တြဲဖက္တာ၀န္ခံ  ဆရာဂ်ဒ္စန္ညိဳ, ဌာနသဘာပတိ Rev.မန္းေအာင္၀င္း, ဆရာစိုင္းထြန္းထြန္းဦး, ဆရာမန္းေဒါက္ကလပ္, ဆရာေကာေနလိ, ဆရာအေစာင္းမန္း, ဆရာစိုင္းမန္းေအာင္, ဆရာအေစာင္းမန္းတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံေပးတဲ႔ အာခါအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လူငယ္ တာ၀န္ခံ ဆရာမေခ်းေအးလွမူႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အားလုံးကိုလည္းအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။                             ရန္ကုန္မွာလည္း ေဖေဖာ္၀ရီလ (၁၉)ရက္ တနဂၤေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္လူငယ္မ်ားလာေရာက္ပါ၀င္ၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

Read More

ေနာက္ဆုံးႏွစ္ က်မ္းစာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္

ေနာက္ဆုံးႏွစ္ က်မ္းစာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္  ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္

ေနာက္ဆုံးႏွစ္က်မ္းစာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္                    ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၀)ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္က်မ္းစာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ႏွစ္ျခင္းက်မ္းစာေက်ာင္း မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ MIT, MICT, KBTS, တီးတိန္ခရစ္ယာန္ဓမၼေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္ကရင္ႏွစ္ျခင္းက်မ္းစာေက်ာင္း(YKBBS), PKTS, ANTS စသည္တုိ႕မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးရာဦးခန္႕တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾကပါသည္။                    နံနက္(၇း၃၀)နာရီတြင္ အဆာေျပမုန္႕ဟင္းခါးႏွင့္ေကာ္ဖီျဖင့္ စတင္ခဲ့ျပီး၊ နံနက္၀တ္ကုိ ၈း၃၀ နာရီတြင္ အစျပဳခဲ့ပါသည္။ သဘာပတိအျဖစ္ ဆရာမေနာ္စင္သီယာမုိး၊ ႀကဳိဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းကုိ အသင္းခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း Rev. Dr. ရန္ခုိေပါင္၊ အထူးဆုေတာင္းျခင္းကုိ အသင္းခ်ဳပ္တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း Rev. ေစာစမ္စန္၊ မိတ္ဆက္ျခင္းကုိ ဌာန သဘာပတိ Rev. Dr. ဆမုိထြန္းလင္းဦး၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းကုိ Rev. ဦးထြန္းထြန္းေအး (MICT)တုိ႕က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။                  ထုိ႕ေနာက္ အဖြဲ႕ခြဲမိတ္ဆက္ျခင္း၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ အသင္းခ်ဳပ္ဌာနမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ျခင္း၊ ျပန္လည္စုေပါင္း၍ ဌာနတာ၀န္ခံမ်ားကုိ သိလုိသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေျပာဆုိျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ၾကျပီး၊  ပိတ္ပြဲ၀တ္ျပဳျခင္းကုိျပဳလုပ္ျပီး သည့္ေနာက္ အသင္းခ်ဳပ္မွ ၾကက္ဆီထမင္းျဖင့္ ေန႕လည္စာကုိတည္ခင္း ဧည့္ခံေကၽြးေမြး…

Read More

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ သာသနာနယ္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ သာသနာနယ္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ နယ္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား

Read More

အရႈိခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဓမၼညီလာခံ

အရႈိခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဓမၼညီလာခံ

  အရႈိခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဓမၼညီလာခံ                        အရႈိခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူငယ္ဌာနမွျပဳလုပ္ေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဓမၼညီလာခံကုိ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆-၁၀)ရက္မ်ားတြင္ အကၽြႏု္ပ္ရွိပါ၏ (ေဟရွာယ၊ ၆း၈)]ဟူေသာ အဓိကအခ်က္ျဖင့္ ေတာင္တြင္းႀကီး ျမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴအရႈိႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းခ်ဳပ္လူငယ္ဌာန တာ၀န္ခံ ဆရာ၀င္းထြဋ္သာၾကည္က လူငယ္ႏွင့္ဆုိရွယ္မီဒီယာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေ၀ငွသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Read More

ပထမအႀကိမ္ ဧဝံေဂလိအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ညီလာခံ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီစည္းေ၀း

ပထမအႀကိမ္ ဧဝံေဂလိအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ညီလာခံ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီစည္းေ၀း

ပထမအႀကိမ္ ဧဝံေဂလိအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ညီလာခံ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီစည္းေ၀း                                      ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ဧ/သဌာနမွၿကီးမွဴ း၍ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ဧဝံေဂလိအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားညီလာခံအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီစည္းေ၀းအား (၃-၂-၂၀၁၇)ရက္၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ အထူးစည္းေဝးခန္းႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းခ်ဳပ္အရာရွိမ်ား၊ ဌာနသဘာပတိ၊ ဌာနတာ၀န္ခံ၊ တြဲဖက္တာ၀န္ခံ၊ လက္ေထာက္တာ၀န္ခံ၊ ဌာနရွိအစီအစဥ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းမ်ား။ ဆပ္ေကာ္မတီ သဘာပတိႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားစုံညီစြာ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ယင္းညီလာခံႀကီးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း ေပးလွဴျခင္းတို႔ျဖင့္ ပါဝင္ၾကပါရန္ေ ဖၚျပအပ္ပါသည္။

Read More

ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းနွင့္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း

ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းနွင့္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း

နွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းနွင့္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း                                ၆.၂.၂၀၁၇ ေန႕တြင္ နွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း နွင့္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကုိ အသင္းခ်ဳပ္ေျခာက္ထပ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေဘးဒဏ္ကုိ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ကတည္းက ခံစားေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀အေျခ အေန ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ခြန္အားေပးကူညီမစခဲ့ျခင္းမ်ားကုိ အသင္းခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွ power point ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တရားေဒသနာကုိ အသင္းခ်ဳပ္ဘ႑ာထိန္းမွ ေဟာေျပာေ၀ငွခဲ့ပါသည္။ အထူးဆုေတာင္းေပးျခင္းကုိ အသင္းခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼပညာဌာန တြဲဘက္တာ၀န္ခံ ဆရာမယူၾကည္မီးက ဦးေဆာင္ျပီး အသင္းခ်ဳပ္၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး လက္တြဲကာ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ အတူတကြ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္းခ်ဳပ္ဘ႑ာထိန္းေကာင္းႀကီးေပးျခင္းျဖင့္ အစီအစဥ္ကုိရုပ္သိမ္းခဲ့ ပါသည္။                               ၅.၂.၂၀၁၇ ေန႕ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ဤအစီအစဥ္ကုိ အသင္းေတာ္အသီးသီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားျပီး ပြဲေတာ္မဂၤလာမွေကာက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြႏွင့္ အစာေရွာင္ျခင္းအတြက္ ထမင္းတစ္နပ္စာအလွဴေငြကုိ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းသြားၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။                                ထုိနည္းတူ အသင္းခ်ဳပ္၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားသည္လည္း လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Read More

၂၀၁၇ အတြက္ ေႏြဥတုက်မ္းစာေက်ာင္း သင္ခန္းစာ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားျခင္း သင္တန္း

၂၀၁၇ အတြက္ ေႏြဥတုက်မ္းစာေက်ာင္း သင္ခန္းစာ လက္ေတြ႔  သင္ၾကားျခင္း သင္တန္း

         ၂၀၁၇ ေႏြဥတုက်မ္းစာေက်ာင္း သင္ခန္းစာ လက္ေတြ႔  သင္ၾကားျခင္း သင္တန္း                    ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ယုဒသန္ ေအာက့္ေမ့ဖြယ္ (6)ထပ္ေဆာင္ 5 လႊာ မွာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာဌာနမွၿကီးမွဴ းျပီး ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနေသာ 2017-ခုႏွစ္ အတြက္ ေႏြဥတုက်မ္းစာေက်ာင္းသင္ခန္းစာလက္ေတြ႔သင္ၾကားျခင္းသင္တန္းကို ေဖေဖၚဝါရီလ (9-11) ေန႕မ်ားတြင္ နံနက္(8း30) နာရီမွာ စတင္၍ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွာ မြန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခုိင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊၊ ကရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူ/ေဒအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၏အသင္းေတာ္(၂၄)ပါးျဖစ္ပါသည္။

Read More

RIDP-8 Review & Planning and Capacity Building Workshop

RIDP-8 Review & Planning and Capacity Building Workshop

Rural Integrated Development Programme(RIDP) Annual Review & Planning and 5th Capacity Building for Project Staffs Workshop.                     ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၃၀)ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္ေန႕အထိ ႏွစ္ျခင္းအသငး္ခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္လူမႈ၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဌာနမွ ၾကီးမွဴ းျပီး အလုံ ကရင္ၿခံ၀င္းရွိ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ Centennial buildings တြင္ ျပဳလုပ္ရာလားဟူ၊ အာခါ၊ အေရွ႕ရွမ္း၊ လီဆူ၊ ေရႊလီရွမ္း၊ ၀၊ မြန္၊ ၇ခုိင္၊ ကရင္၊ ပုိးကရင္၊ MBCU. အရႈိ၊ တီးတိန္၊ ခ်င္း၊ ႏွင့္ နာဂအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႕မွ ၃၂ ဦး တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

Read More

လူငယ္မ်ားအတြက္ Youth in Asia Training for Religious Amity (YATRA)

လူငယ္မ်ားအတြက္ Youth in  Asia Training for Religious Amity (YATRA)

Youth in  Asia Training for Religious Amity (YATRA)                                              စိတ္၀င္စားသူ အသက္၃၅ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ WCC က ျပဳလုပ္မည့္သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ Onlineမွာအရင္တက္ျပီးလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားမွာ 2 week တက္ရပါမည္။အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားေအာက္ပါ link တြင္ ကိုယ္တိုင္ Download ရယူဖတ္ရႈပါ။ ကိုယ္ တိုင္ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ Please find the link to this year’s training here: http://www.oikoumene.org/…/youth-in-asia-training-for-relig…

Read More
1 2 3 9