ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္႐ုပ္ျပသံၾကားလုပ္ငန္းကို ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ သာသနာျပဳဆရာမ်ားအားျဖင့္ အစျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံခရစ္ယာန္ေကာင္စီ၏ခရစ္ယာန္ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျပဗဟုသုတဘုတ္အဖြဲ႕တို႔

၏လုပ္ငန္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ထား႐ွိ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ၊ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ႐ုပ္ျပသံၾကားလုပ္ငန္းသည္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းကိုပိုမိုထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခရစ္ယာန္ဓမၼပညာ ဌာနလက္ေအာက္တြင္ ကက္ဆက္သာသနာျပဳေရး (၄)ႏွစ္စီမံကိန္းကိုသတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းခ်ဳပ္၏(၁၀)ႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ႐ုပ္ျပသံၾကားလုပ္ငန္းကိုထည့္သြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ႐ုပ္ျပသံၾကား ႏွင့္သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍၊ အသင္းခ်ဳပ္၏အၿမဲတမ္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ထား႐ွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ျပသံ ၾကားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဌာနအမည္ျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္း လဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရးဌာနဟူ၍ အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

 

Logos စတူဒီယုိ

Logos စတူဒီယိုကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႊ်သမိူ ဗ်သခငေအငသည သ္ ဃ့မင်အငေည ဃသာကညငခေအငသည ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ႐ွိ ခရစ္ယာန္

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏလေညါနူင်ခ့န် ၾင်ငသည်တနမု က ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဤစတူဒီယို၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အသင္း ေတာ္မ်ား၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ခ်ိေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစတူဒီယိုကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၊ ႐ုပ္ျပသံၾကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာနသည္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသေဘာသဘာဝျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသြားရန္ျဖစ္ သည္။

 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ဤဌာန၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ အသင္းေတာ္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဥႆံုသာသနာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေသာ ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာႏွင့္ထိေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႕လြယ္ေသာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ မႈတို႔ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိပါသည္။

(၁)     ခရစ္ယာန္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ားတို႔ကို           လိုအပ္သလိုသင္တန္းမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ဌာနမ်ားမွ ဦးေဆာင္                  က်င္းပေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏သင္တန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း။

(၂)     လူတို႔၏ဘဝအသက္တာပိုမိုျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား                  ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေဝျခင္း။

ဗြီဒီယိုအစီအစဥ္ =       ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊

အေခြမ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊                                            ျဖန္႔ေဝျခင္း။

(၃)     သတင္းမ်ားေဝငွဆက္သြယ္ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ လက္လွမ္းမီသမွ် သာသနာ၊                   သတင္းမ်ားကိုေရးသားျပဳစုျခင္းႏွင့္ေဝငွဆက္သြယ္ေပးျခင္း။

ဤဌာနသည္ ေမတၲာကမၻာေလလိႈင္းသံ(ဗ ႊသကခ့ သ္ ဴသလန) ေရဒီယို အစီအစဥ္ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၈)ရက္ႏွင့္ သင္သိအပ္ေသာ သမၼာက်မ္း (ႊ့မသကါ့ ႊ့န ႀငဘူန)ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္တြင္ မိတ္ဖက္သာသနာလုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္ တြင္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားတို႔ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ဤ ဌာနသည္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးရပ္တည္ၿပီး၊ အသင္းခ်ဳပ္အတြက္ ဝင္ေငြရ႐ွိေစ ေသာဌာနျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္(၉)သိန္း ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္(၁၀)သိန္းေပးလွဴခဲ့ပါသည္။

 

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂ ထိ ဌာနတာဝန္ခံမ်ား

(၁)     သိကၡာေတာ္ရဆရာႏိုင္ထြန္းသန္း          ၁၉၈၇ – ၂၀ဝ၂

(၂)     သိကၡာေတာ္ရဆရာေစာျမမင္းလြင္                   ၂၀ဝ၃ – ၂၀၁၁

(၃)     ဆရာေစာထားလို                            ၂၀၁၂ –