အမ်ဳိးသားဌာန

၁၉၆၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ေသာ (၉၂)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာျပည္လံုးစည္းေဝးႀကီးတြင္ “အမႈေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သာမန္အသင္းသားမ်ားလည္း မိမိတို႔၌ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း သိဖို႔ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ”ဟူေသာ သေဘာ တရားကို ခံယူလ်က္၊ “ႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးသားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕”ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ “ျမန္မာျပည္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ေယာက်ာ္းမ်ားေကာင္စီ”ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ဤေကာင္စီ၏ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႀကီးပြားျခင္းႏွင့္အေစခံဝန္ထမ္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ေယာက်ာ္းမ်ားေကာင္စီကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးသားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟူ၍ အမည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၏ဗဟိုျပဳေရး မူဝါဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားဌာန ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

 

ဌာန၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

က။     ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလႏွင့္ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း မိုးရာသီဓမၼသင္တန္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လမွေအာက္တိုဘာလအတြင္း အပတ္စဥ္စေနေန႕တိုင္း ပံုမွန္မုတ္သံုသင္တန္း အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပလ်က္႐ွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသႏၲရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားဌာနမ်ား ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္လည္း မုတ္သံုသင္တန္းကို ပံုမွန္အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။

 

ခ။ သင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး

–         သင္းေထာက္သင္တန္း

–         သာသနာျပဳေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား

–         ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္က်င့္သံုးေရးသင္တန္း

 

ဂ။ သေဘၤာသားမိသားစုမိတ္သဟာယအစီအစဥ္

 

ဃ။ လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ သတင္းလႊာမ်ားျပဳစုထုတ္ေဝျခင္း

အမ်ိဳးသားဌာနလက္စြဲစာအုပ္ကို ျပဳစုထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခား မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သတင္းလႊာမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေဝလ်က္႐ွိသည္။

 

င။ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသႏၲရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားဌာနဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ အျမင္ဖြင့္စည္း႐ံုးခဲ့ရာ ယခုအခါ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသႏၲရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားအားလံုး အမ်ိဳးသားဌာနမ်ားဖြဲ႕စည္းထား႐ွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

စ။ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ဓမၼညီလာခံ

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ဓမၼညီလာခံကို ၁၉၉၃-ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀ဝ၁-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

 

အမ်ဳိးသားဌာန၏ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုဓမၼသဘင္ပြဲေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားဌာန၏ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေ႐ႊရတုဓမၼသဘင္ကို ဌာန၏မူလ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ “ႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးသားမိတ္သဟာယ”ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ေနရာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဂိုက္(စ္)ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၁-၂၄)ရက္ေန႔မ်ားအတြင္းတြင္ ခမ္းနားထည္ဝါ၊ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤဓမၼသဘင္၏အဓိကအခ်က္မွာ “ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ၾကေလာ့”(ဆာ၊ ၁၀ဝ။ မာ၊ ၁၀း၄၅။ ေယာ၊ ၁၃း၁၄)ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ေဒသႏၲရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေသာ အသင္းေတာ္(၂)ပါးမွ ကိုယ္စားလွယ္(၄၃၃)ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ၿပီး၊ သမၼာက်မ္းစာ သင္ၾကားခံယူျခင္း၊ တင္ျပျခင္း ႏွင့္ ဓမၼေဒသနာမ်ားမွ ဝိညာဥ္ခြန္အားရယူၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္းအတြက္ အတူ တကြ ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားဓမၼညီလာခံ

၅-ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားဓမၼညီလာခံကို ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ က်င္းပရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုမန္ဆိုင္လုန္းေဘးေၾကာင့္ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၂-၁၅)ရက္မ်ားတြင္ အလံု ႏွစ္ျခင္းသာသနာဝင္းရွိ ဖရန္႕ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အမ်ဳိးသားဌာန၏တာဝန္ခံမ်ား

အမ်ိဳးသားဌာန၏တာဝန္ခံမ်ားအျဖစ္ ၁၉၈၃-ခုႏွစ္မွ ယေန႕အထိ ဆက္ကပ္အေစခံခဲ့ေသာအမႈေတာ္ေဆာင္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁)     သိကၡာေတာ္ရဆမိုေအာင္ေစာ             – ၁၉၈၆-၁၉၉၄

(၂)     ဆရာဦးညြန္႔သိန္း                                      – ၁၉၉၅-၂၀ဝ၃

(၃)     ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္                                    – ၂၀ဝ၄ (အက်ိဳးေဆာင္)

(၄)     သိကၡာေတာ္ရဆရာေစာဘေရာင္းခင္      – ၂၀ဝ၅-၂၀ဝ၆

(၅)     သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းစန္းေမာင္         – ၂၀ဝ၆-၂၀ဝ၈ (အက်ိဳးေဆာင္)

(၆)     သိကၡာေတာ္ရဆရာႏိုင္ျမသီ                          – ၂၀ဝ၈-၂၀၁၁

(၇)     သိကၡာေတာ္ရဆရာဆိုင္မႈန္း                          – ၂၀၁၁-၂၀၁၂ (အက်ိဳးေဆာင္)

(၈)     ဆရာဦးမ်ိဳးဆင့္                               – ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လ

(၉)     သိကၡာေတာ္ရဆရာေစာ႐ွမိုေအးလေတာ  – ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္

(အက်ိဳးေဆာင္)

(၁၀)    ဆရာဆလိုင္းေရာ္ဂ်ာ                        – ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ –