ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ႏွစ္ျခင္းဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ၾကၿပီး၊ အခ်င္းခ်င္းအခက္အခဲမ်ားတို႔ကို ဝိုင္းဝန္းကူညီမစရန္၊ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ခိုင္ၿမဲေသာယံုၾကည္ျခင္း႐ွိေစရန္ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝမိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ေရးကိုေ႐ွ႕႐ႈ၍ အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းကိုအေျခခံလ်က္ ျမန္မာျပည္လံုးႏွစ္ျခင္း ဓမၼ ဆရာေကာင္စီ (ၾငညင်အနမ်ဒ ဃသကညခငူ သ္ ႀကမာေ ႀေစအင်အ ဃသညလနညအငသည)ကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၁-၁၃) ရက္မ်ားအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၈၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာျပည္လံုးအစည္းအေဝးႀကီးတြင္ စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ပါသည္။ ဤေကာင္စီ၏အမည္ကို ျမန္မာျပည္လံုး]]ႏွစ္ျခင္းဓမၼဆရာအသင္းႀကီး}}ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၊ ဓမၼဆရာအသင္းႀကီးဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲေခၚဆိုခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္သည္ ၁၉၆၉-ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္ဗဟိုျပဳေရးမူကို ၁၉၈၃-ခုႏွစ္၊ ဗအာက္တို ဘာလ (၂၀-၂၄)ရက္မ်ား၌ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဓမၼဆရာအသင္းႀကီး၏သင္းလံုးကြ်တ္အစည္းအေဝးတြင္ လက္ခံၿပီး၊ ဌာနအသြင္ေျပာင္းေရးကိုျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၅-ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔မွ ၁၉၈၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂)ရက္ေန႔အထိ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာအသင္းခ်ဳပ္၏(၁၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ သင္းလံုးကြ်တ္ အစည္းအေဝး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာန ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

ဤဌာန၏လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ –

က။     ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား သက္ေသခံကဒ္ျပား စိစစ္ထုတ္ေပးျခင္း။

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကုန္အထိ ႏွစ္ျခင္းအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ (၂၃၃၆)ပါး၊ သိကၡာမရ ေသးေသာဆရာ (၃၆၀၅)ပါး၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာမ(၃၃)ပါး၊ သိကၡာမရေသးေသာ ဆရာမ(၂၆၄၂)ပါး၊ အားလံုးစုစုေပါင္း(၉၁၁၆-ပါး)

ခ။       ဘုန္းေတာ္ဝင္စားသြားေသာ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏မိသားစုမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ က႐ုဏာေၾကး ပံ့ပိုးျခင္း။

ဂ။       လုပ္သက္ႏွစ္(၄၀)ျပည့္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း။

ဃ။     ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္က်င့္သံုးမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

 

ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား လတ္တေလာ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ရေသာ အခက္အခဲမ်ားေျဖ႐ွင္းရန္ႏွင့္ ေ႐ွ႕ အနာဂတ္ သာသနာလုပ္ငန္းရည္႐ြယ္၍ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို (၃)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဓမၼအမႈ ေတာ္ေဆာင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္အဓိကအခ်က္ႏွင့္အညီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

အၾကိမ္                           ေန႔ရက္                                 ေနရာ                                       အဓိကအခ်က္

ပထမအႀကိမ္   ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ   ပိုးကရင္ႏွစ္ျခင္း             (၂၁)ရာစုအတြက္သစ္လြင္ေသာအမႈေတာ္ျမတ္

(၁၉-၂၃)ရက္                   ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊

ပုသိမ္ၿမိဳ႕။

 

 

 

ဒုတိယအႀကိမ္   ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ          ဟားခါးႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္           တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈေတာ္ျမတ္အတြက္

(၁၉-၂၃)ရက္                            အသင္းေတာ္ ဇိုမီးႏွစ္ျခင္း   အလိုေတာ္ကို သြန္သင္ေတာ္မူပါ။

ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္။

 

 

တတိယအႀကိမ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ          ဇိအုန္ကရင္ႏွစ္ျခင္း      ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း

(၂၃-၂၆)                      အသင္းေတာ္                       အမႈေတာ္ျမတ္ အတြက္အလိုေတာ္

သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊         ကိုသြန္သင္ေတာ္မူပါ။                                                                     ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္။

 

င။ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားညီလာခံ

ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ႐ွိရန္၊ ေခတ္ႏွင့္အညီဓမၼအေတြးအေခၚ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးျမင့္မားလာေရးႏွင့္ႏွစ္ျခင္းသာသနာအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးကို ရည္ ႐ြယ္ဦးတည္လ်က္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားညီလာခံကို (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ဓမၼအမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ားညီလာခံကို ၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၂-၁၇)ရက္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အဓိကအခ်က္မွာ ]]ျပန္လည္သစ္လြင္ေသာအသင္းေတာ္}}ျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႔အစီအစဥ္ တြင္ အနာဂတ္ႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္(၄)ခ်က္ပါ ပဋိညာဥ္ျဖင့္ ဆက္ကပ္ခဲ့ၾက ပါသည္။

(၁)     ႏွစ္ျခင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျမႇင့္တင္သြားပါမည္။

(၂)     အသင္းေတာ္သည္ ျပန္လည္သစ္လြင္ေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္ရန္အတြက္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏လမ္းျပျခင္း ႏွင့္ ဝိညာဥ္အ႐ွိန္တန္ခိုးအျပည့္အဝ ရ႐ွိခံစားႏိုင္ရန္ သမၼာက်မ္းစာကို အၿမဲဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး၊ မျခားမလပ္ဆု ေတာင္း၍ အသင္းေတာ္တြင္ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါမည္။ ဆုေတာင္းအဖြဲ႕ငယ္မ်ားဖြဲ႕ၿပီး၊ ဆုေတာင္း ေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္လာရန္ ဦးေဆာင္သြားပါမည္။

(၃)     အသင္းေတာ္သည္ ဧဝံေဂလိစိတ္ဓါတ္ျမင့္မားၿပီး၊ ဥႆံုသာသနာလုပ္ငန္းကို အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္သြား ပါမည္။

(၄)     မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္း၊ ဘ႑ာပစၥည္း၊ အခ်ိန္၊ စြမ္းရည္သတၲိကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေဝမွ်ၿပီး၊ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားကို ဘ႑ာထိန္းေကာင္းျဖစ္ရန္ ဦးေဆာင္ သြန္သင္လမ္းျပသြားပါမည္။

 

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားညီလာခံကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈-၂၃)ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းသာသနာဌာနခ်ဳပ္ တြင္ အဓိကအခ်က္ ]]ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အနာဂတ္ဆီသို႔ သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ

အေစခံျခင္းႏွင့္ဆက္ကပ္ျခင္း}}ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားညီလာခံႏွင့္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ဌာန ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ေ႐ႊရတုဓမၼသဘင္ကိုပူးတြဲ၍ ၂၀ဝ၈-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၁-၁၄)ရက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ]](၂၁)ရာစုအတြက္ သစ္လြင္ေသာအမႈေတာ္ျမတ္}}ဟူေသာ အဓိကအခ်က္ျဖင့္ အႏွစ္သာရ ႐ွိစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ကိုမူ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ()ရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာ ႏွစ္ႏွစ္ရာပြဲေတာ္အၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလံုသာသနာဝင္းရွိ ဖရန္႕ခန္းမေဆာင္၌ ]]သိုးထိန္းေကာင္းျဖစ္ျခင္း}}ဟူေသာအဓိကအခ်က္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

ရင္းႏွီးမတည္ေငြ

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္အတြင္း႐ွိ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္

မ်ား၏ခက္ခဲမႈမ်ားကို ႐ိုင္းပင္းကူညီႏိုင္ရန္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွစ၍ ဓမၼ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြထားၾကရန္ ျပင္ဆင္လာခဲ့ၾကပါ သည္။ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၏သင္းလံုးကြ်တ္ အစည္းအေဝး၏သေဘာတူေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ဌာနမွႀကီးမွဴးလ်က္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ေထာင္စီထည့္ သြင္းပါဝင္ေစၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္အတြင္း႐ွိ ယံုၾကည္သူ အသင္းသူ၊အသင္းသားမ်ားမွမိမိတို႔၏စိတ္ေစတနာအေလ်ာက္ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္း ျခင္းျဖင့္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္း(၅၀ဝ)ျဖင့္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြကို စတင္ခဲ့ၾက ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ဘဏ္တိုးေငြ က်ပ္သိန္း(၅၀)ရ႐ွိကာ ဘဏ္တိုးေငြျဖင့္ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘုန္းေတာ္ဝင္စားေသာဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏က်န္ရစ္သူမိသားစု

မ်ားကို ဘုန္းေတာ္ဝင္စားသူ၏လုပ္သက္အေပၚမူတည္၍ ေမတၲာျပပံ့ပိုးေငြႏွင့္ အတူ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာပို႔ေပးၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ လုပ္သက္(၄၀)ႏွစ္ျပည့္ေသာ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကိုလည္း ရင္းႏွီးမတည္ ေငြ၏ဘဏ္တိုးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာျပဳလုပ္ေပးၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ၾကပါသည္။ ယခု အထိ ဘုန္းေတာ္ဝင္စားေသာ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား(၃၅၉)ပါး၏က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားအား ေမတၲာျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္   လုပ္သက္(၄၀)ႏွစ္ျပည့္ေသာ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ေပါင္း(၂၇၉)ပါးအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာခ်ီးျမႇင့္ၾကပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသႏၲရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အသီးသီးမွ အသစ္ခန္႔အပ္ေသာ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္(၁çဝ၀ဝ)စီေကာက္ခံၿပီး၊ ဝင္ေၾကးအျဖစ္ ပါဝင္ေစသည္။ ယခုလက္႐ွိ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ စုစု ေပါင္းက်ပ္ ၇၈ç၇၆၁çဝ၃၂ိ-၅၆ ျပား(က်ပ္ခုနစ္ရာ႐ွစ္ဆယ္ခုနစ္သိန္းေျခာက္ ေသာင္းတစ္ေထာင့္သံုးဆယ္ႏွစ္က်ပ္ငါးဆယ္ေျခာက္ျပားတိတိ)႐ွိပါသည္။ အနာဂတ္ တြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိစုေဆာင္းရန္ ရည္႐ြယ္ထားၾကပါသည္။

 

ဓမၼအမွဴ႕ေတာ္ေဆာင္မ်ားဌာန၏ တာဝန္ခံမ်ား

 

(၁) သိကၡာေတာ္ရဆရာဦးသိန္း -အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး (အက်ိဳးေဆာင္)၁၉၆၂-၁၉၆၅

(၂) သိကၡာေတာ္ရဆရာဦးခန္႔ႀကီး-အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး(အက်ိဳးေဆာင္)၁၉၆၆

(၃) သိကၡာေတာ္ရဆရာဦးေထြးေမာင္ၾကယ္-အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး(အခ်ိန္ျပည့္)၁၉၆၇

(၄) သိကၡာေတာ္ရဆရာဦးခန္႔ႀကီး-အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး(အက်ိဳးေဆာင္)၁၉၆၈-၁၉၆၉

(၅) သိကၡာေတာ္ရဆရာဦးေမာင္ဦး-အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး(အက်ိဳးေဆာင္)၁၉၇၀-၁၉၇၁

(၆) သိကၡာေတာ္ရဆရာဦးဂ်ဒ္ဆင္ေအာင္-အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး(အခ်ိန္ျပည့္)၁၉၇၁-၁၉၇၄

(၇) သိကၡာေတာ္ရဆရာဦးေအာင္ဒင္-အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး(အခ်ိန္ျပည့္)၁၉၇၅-၁၉၇၈

(၈) သိကၡာေတာ္ရေဒါက္ဦးေအ၊ကိုေလး-အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး(အက်ိဳးေဆာင္)၁၉၇၉

(၉) သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းေအာင္ေက်ာ္ဇံ -အသင္းႀကီးအတြင္းေရးမွဴး(ဌာနတာဝန္ခံ)၁၉၈၀-                                                                                     ၁၉၉၃

(၁၀) သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာေရာဘတ္ႏွီးႀကဲအို-ဌာနတာဝန္ခံ(အခ်ိန္ျပည့္)၁၉၉၄-၁၉၉၉

(၁၁) သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းစန္းေမာင္ – ဌာနတာဝန္ခံ(အခ်ိန္ျပည့္)         ၁၉၉၉-၂၀ဝ၇

(၁၂) သိကၡာေတာ္ရဆရာဆိုင္မႈန္း     – ဌာနတာဝန္ခံ(အခ်ိန္ျပည့္) ၂၀ဝ၉-၂၀၁၅