မြန်မာနိုင်ငံ ဓမ္မတက္ကသိုလ် (Myanmar Institute of Theology)(Myanmar Institute of Theology)mission_shool_pic

 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၏ ဓမၼတကၠသိုလ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓမၼတကၠသိုလ္သည္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိၿပီး၊ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏွစ္ျခင္း က်မ္းစာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဓမၼေကာလိပ္မ်ား စုစုေပါင္း (၃၇) ခုရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓမၼတကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းအုပ္မွာ သိကၡာေတာ္ရ Rev. Dr. ဆယ္ျမဴအယ္လ္ငြန္လိန္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ ေက်ာင္းအုပ္မွာ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ရင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္လူႀကီး (၂၅) ဦးက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလ်က္၊ စာခ်ပုဂၢိဳလ္ (၄၀) ဦးရွိၿပီး၊ (၄) ဦးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ (၃) ဦးမွာ ေဟာင္ေကာင္၊ (၁) ဦးမွာ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံမ်ား၌ ဓမၼပညာ ဆက္လက္ဆည္းပူးလ်က္ ရွိပါသည္။

၂၁-ရာစု ပထမဆယ္စုႏွစ္ အလြန္ သာသနာ

“ အလိုေတာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ျပည့္စုံပါေစေသာ” အဓိကအခ်က္ျဖင့္၊ ၂၁ ရာစု ပထမဆယ္စုႏွစ္အလြန္ သာသနာခရီးကို ႏွင္လ်က္ရွိရာ၊ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၃-ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အဓိက ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၄ – ခုႏွစ္ – ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ဆုေတာင္းေသာအသင္းေတာ္ Praising and Praying Church ဆာ၊ ၅၀း၂၃။ ေဟျဗဲ၊ ၁၃း၁၅။ ၁သက္၊ ၅း၁၆-၁၈။ ဆာ၊ ၁၀၀း၁။

၂၀၁၅ – ခုႏွစ္ – ခရစ္ေတာ္အတြက္ သစၥာရွိေသာတပည့္ေတာ္စစ္ Faithful and True Disciple for Christ မႆဲ၊ ၁၆း၂၄။

၂၀၁၆ – ခုႏွစ္ – စလႊတ္ေထာက္ပံ့ေသာအသင္းေတာ္ Sending and Supporting Church ေရာမ၊ ၁၀း၁၅။ ၂ေကာ၊ ၉း၁၁။ ဖိ၊ ၄း၁၆-၁၈။

၂၀၁၇ – ခုႏွစ္ – ခရစ္ေတာ္အတြက္ အေစခံေကာင္း Good Servant for Christ ေယာ၊ ၁၃း၁၄။ မႆဲ၊ ၁၀း၉။

၂၀၁၈ – ခုႏွစ္ – နိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း၌ နိုင္ငံ့သားေကာင္း God Citizen in Nation Building ေရာမ၊ ၁၃း၁။ မႆဲ၊ ၅း၁၃-၁၄။

၂၀၁၉ – ခုႏွစ္ – ခရစ္ေတာ္၏သံတမန္ Ambassador for Christ ၂ေကာ၊ ၅း၂၀။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ – ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ေသာယဇ္ A Living Sacrifice for Christ ၂ေကာ၊ ၅း၂၀။ေရာမ၊ ၁၂း၁-၂။

၂၀၂၁ – ခုႏွစ္ – ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ Sustainer of God’s Creation ကမၻာ၊ ၂း၁၅။ ၁း၂၈။ ေယာလ၊ ၁း၁၁။

၂၀၂၂ – ခုႏွစ္ – အသီးသီးေသာအသင္းေတာ္ A Fruitful Church ေယာ၊ ၁၅း၅။ ၁၅း၁၆။ ဂလာ၊ ၅း၂၂-၂၃။

၂၀၂၃ – ခုႏွစ္ – ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုၿပီးျပည့္စုံေစေသာအသင္းေတာ္ A Church fulfilling the will of God ေယာရႈ၊ ၁း၆၊ ၉။ ဆာ၊ ၁၃၉း၁၇-၁၈။ ဖိ၊ ၃း၁၄။