Sermon

ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္(၂၀၀)အလြန္

သိကၡာေတာ္ရဆရာေစာဒိုးဒို၀ါး

ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္(၂၀၀)လြန္စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ဒုတိယဆယ္စုႏွစ္ေ႐ႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္း၏ဓမၼအျမင္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအရ…ဒုတိယဆယ္စုႏွစ္..ေ႐ႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္း၏ဓမၼအျမင္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအရ(တမန္ေတာ္၊၁း၁၈)သခင္ခရစ္ေတာ္၏မဟာေစစားခ်က္ကိုမၿပီးျပတ္ေသးေသာအမႈေတာ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာႏွစ္ကာလၾကာေညာင္းမႈႏွင့္ရင့္က်က္မႈတြင္ပိုမို၀ိညာဥ္သေဘာႂကြယ္၀မႈတို႔ျဖင့္ေပါင္းစည္း၍ႏွစ္ျခင္းယံုၾကည္သူတိုင္းသည္……သက္ေသခံေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစလွ်က္ထိုယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္သက္၀င္ေနေသာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား၏ရွင္သန္မႈသည္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတို႔ႏွင့္လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ႀကီးပြားတိုးတက္ေနဖို႔ရန္သာျဖစ္ပါသည္။  
(Missionary Church and Witnessing Members) အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။  တမန္၊၁း၈။ ၁ေပ၊၂း၉။ ေယာ၊၁၇း၃။ ၁တိ၊၂း၄။ မာကု၊၁၆း၁၅။ ေယာ၊၁၀း၁၀။မသဲ၊၂၈း၂၉။
၁။ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္၊ဆုေတာင္းေသာအသင္းေတာ္(Praising and Praying Church)။
ဤေဆာင္ပုဒ္သည္(ဆာလံ၊၅၀း၂၃။ေဟၿဗဲ၊၁၃း၁၅။၁သက္၊၅း၁၆။ဆာလံ၊၁၀၀း၁)ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္(၂၀၀)လြန္ကာလ၏ပထမေျခလွမ္းအတြက္ေဆာင္ပုဒ္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ေ႐ႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာ၏ေျခလွမ္းအတြက္အင္အားလည္းျဖစ္ပါသည္။(ထြက္၊၁၄း၈)အရသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကၽြန္ခံရာအဲဂုတၱဳျပည္မွေက်ာ္ျဖတ္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရာ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရမည့္အစား၀ါႂကြားျခင္း၊အခ်င္းအရာမ်ား ႏွင့္အစျပဳေျခလွမ္းမ်ားျပဳခဲ့သျဖင့္အႏၱရယ္၊ ျပသနာပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရသည့္သင္ခန္းစာရွိပါသည္။မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားအား၀ါႂကြားေနရန္မဟုတ္ပါ။ဘုရားလုပ္ေပးခဲ့သမွ်အား ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ခ်ီးမြမ္းျခင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္သစ္လြင္လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈတို႔ျဖင့္တာ၀န္သစ္တစ္ရပ္အားထမ္းေဆာင္ရန္အသင့္ျဖစ္ ေနသာအေနအထားတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။သေရလလူမ်ဳိးမ်ားပင္လယ္ျပင္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးခ်ီးမြမ္းျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ့ အစြမ္းသတၱိ၊သီခ်င္းဆိုရာ၊ကယ္တင္ေသာအရွင္၊စစ္သူရဲဟု ေဖၚက်ဴးထားျခင္းကို(ထြက္၊၁၅)တြင္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။အတိတ္ကဘုရားႏွင့္သြားလာလုပ္   ေဆာင္ခဲ့ရေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရယခုပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္အတြက္ဘုရားမပါပဲသြားလာလုပ္ေဆာင္ရန္မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိျခင္း၏တစ္ခုတည္း  ေသာ လကၡဏာမွာဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာပင္ျဖစ္ပါသည္(၁သက္၊၅း၆)။သက္ေသခံေသာယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္သာသနာျပဳေသာအသင္းေတာ္အျဖစ္ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ရန္အလို႔ငွာ ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္(၂၀၀)လြန္တြင္ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဆုေတာင္းေသာ ယံုၾကည္ သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအသင္းေတာ္အျဖစ္ရပ္တည္ၾကရပါမည္။

တနည္းအားျဖင့္ တင္စားေဖၚျပရမည္ဆိုလွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္၊ ဆုေတာင္းေသာအသင္းေတာ္သည္ “ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္(၂၀၀)လြန္ အတြက္ သာသနာယဇ္ (သို႔) ယဇ္ပလႅင္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္ (ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း=အသက္ေပးပူေဇာ္ျခင္း)

   အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ညီမွ်ျခင္းအရ (Praising+Praying=Sacrifical..Offering) ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း(သို႔)ယဇ္ေကာင္ဆိုသည္မွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကိုျပန္လည္ရယူျခင္း(Retaking to righteous position = Sacrifi cal Offering) upright position ကိုရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။  အသင္းေတာ္တစ္ခုတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား(Persons)၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား(Positions)၊ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းအားမ်ား(Power)၊ စီမံကိန္းမ်ား(Plans)၊ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အစီ အစဥ္မ်ား(Programs)၊အထူးစီမံခ်က္မ်ား(Projects)၊ သက္၀င္လႈပ္ရွာေနေသာပံုရိပ္(အသြင္သ႑န္)မ်ား (Performances)ရွိေနရပါမည္။ ယင္းတို႔သည္ အသင္းေတာ္၏က်န္းမာသန္စြမ္းေနေၾကာင္းကိုျပေသာသက္ေသမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
က်န္းမာသန္စြမ္းေသာအသင္းေတာ္သည္က်န္းမာသန္စြမ္းေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အမႈေတာ္ ေဆာင္ျခင္း/သာသနာျပဳျခင္းျဖစ္ရပါမည္(HealthyChurch=HealthyLeaders+HealthyMembers+Healthy..Ministry(or)Mission)”။လူမႈ၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္လည္း က်န္းမာေသာသူမ်ားသာလွ်င္ထိုအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္အင္အားရပ္ျဖစ္ၾကပါသည္။  မက်န္းမာေသာသူမ်ားသည္ ယင္းလူမႈ၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ လူပိုမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔က်န္းမာေသာအသင္းေတာ္မ်ားသာလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အင္အားစုျဖစ္ သည္။ တနည္းဆိုေသာ္ မက်န္းမာေသာအသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မက်န္းမာေသာအသင္းသား/သူမ်ားႏွင့္မက်န္းမာေသာသာသနာ့လုပ္ငန္းမ်ား
သည္ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ျခင္းတြင္အပိုအဆာမ်ားသာျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္(၂၀၀)လြန္တြင္ အသင္းေတာ္တိုင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္ ဆုေတာင္းေသာ အသင္းေတာ္မ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊သက္၀င္ရွင္သန္ေသာသက္ေသခံယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္သာသနာျပဳေသာအသင္းေတာ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္းတည္ေဆာက္လွ်က္ရပ္တည္ ၾကရမည္။

၂။ေလာကီခရီးတာအား၊ ၀ိညာဥ္ခရီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူတည္ေဆာက္ကာ ခရီးျပဳေနေသာ၀ိညာဥ္ခရီးသည္

   (Spiritual Journey and SpiritualTraveller (ဧဖက္၊၁း၃)။

ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္(၂၀၀)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈၾကားကာလျဖစ္သကဲ့သို႔ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ျဖတ္ေက်ာ္ ရမည့္ ၀ိညာဥ္ခရီး (SpiritualJourney)ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္ညဥ္းျငဴဖို႔ရန္မဟုတ္ပါ။ ရင္ဆိုင္၊ ျဖတ္ေက်ာ္၊ ျပင္ဆင္၊တည္ေဆာက္ သြားရန္သာပင္ျဖစ္ပါသည္။ သေရလလူမ်ဳိးမ်ားခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနေသာအီဂ်စ္ျပည္မွထြက္ခြာလာခဲ့သည္ဟုဆို ေသာ္လည္း လိႈင္းတံပိုး၊အႏၱရယ္
ႀကီးမားေသာပင္လယ္ႀကီးကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ထို႔အတူဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္၏အားသန္ေသာေရစီးေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ သို႔ၿပီးမွသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာခါနန္ျပည္ကို၀င္ခဲ့ၾကရပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္းအလားတူခရီးမ်ဳိးျဖတ္ေက်ာ္ ၾကရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ ခရီးသည္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ခရီးလမ္းဟုသိျမင္၊နားလည္၊သည္းခံလုပ္ေဆာင္သြားၾကရပါမည္။
(၁)အာ႐ံုခံစားလွ်က္၊စင္ၾကယ္ျခင္းရွိရမည္(Purification of the Sense)

(၂)စိတ္၀ိညာဥ္စင္ၾကယ္ျခင္းရွိရမည္(Purification of the Soul)

(၃)၀ိညာဥ္စင္ၾကယ္ျခင္းရွိရမည္(Purification of the Spirite

(၄)၀ိညာဥ္ေရးရာသေဘာထား၊ထပ္တူတပ္မွ်တူညီမႈရွိရမည္(Spiritual Betrothal

(၅)ခရစ္ေတာ္၌တစ္လံုးတစ္၀တည္းရွိရမည္(Union with Christ

(၆)သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၊သိုမွီးမႈရွိရမည္(Acquisition of the Holy Spirit

(၇)နက္႐ႈိင္းေသာေပးကမ္းစြန္႕က်ဲမႈမ်ားသိုိ႔ေရွ႕႐ႈရမည္(Heading toward the depth the Charity

(၈)ခရစ္ေတာ္၏အလုိေတာ္အားႀကီးမႈ၌ပါ၀င္အသက္ရွင္ရမည္(Participation in Christ’s passion

(၉)ညီအစ္ကိုမ်ားအတြက္အသက္ေပးႏိုင္ရမည္(Giving one’s life to his brothers)

၃။ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေသာအသင္းေတာ္၏လကၡဏာ(၉)ပါး(The nine marks of Healthy Church)။
(၁) ေဟာေျပာျခင္း(Preaching)  သမၼာတရားကိုသိသျဖင့္ ထိုတရားသည္ သင့္ကိုလႊတ္လိမ့္မည္(ေယာ၊၈း၁၂)အရ တရားပလႅင္သည္ ခံစားခ်က္ဟစ္တိုင္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စီးဆင္းရာစမ္းေရတြင္းျဖစ္ရမည္။ လူမႈ႐ႈေဒါင့္မ်ဳိးစံု၏အေျဖကိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္္ ေဟာေျပာကာ အေျဖေပး ရမည္။  အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။  (ေဒသနာ၊၁း၁။ဆာလံ၊၄၀း၉။ ေဟရွာယ၊၆၁း၁။ ေနဟမိ၊၆း၇။ ေယာန၊၃း၂။၁တိ၊၂း၇။မသဲ၊၃း၁။ ေရာမ၊၁၀း၁၄)

(၂)ေျပာင္းလဲျခင္း(Conversion)  လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္ကာ ေဟာင္းေသာအရာမ်ားေျပာင္းလဲၿပီး ခပ္သိမ္း တို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္(၁ေကာ၊၅း၁၇)။ အေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနသ၍ သက္ေသခံေသာယံုၾကည္သူ မျဖစ္လာႏိုင္ေခ်။  အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။ (တမန္၊၁၅း၃။ ယာ၊၅း၁၉၂၀။ ဆာလံ၊၅၁း၁၃။  ေဟရွာယ၊၁း၂၇။ ေဟရွာယ၊၆း၁၀။ လု၊၂၂း၃၂။ တမန္၊၃း၁၉။ ေဟရွာယ၊၆၀း၅။ မသဲ၊၁၃း၁၅။ မသဲ၊၁၈း၃။မာကု၊၄း၁၂။ ေယာ၊၁၂း၄၀)

(၃)စည္းကမ္းရွိျခင္း(Discipline)  စည္းကမ္းႏွင့္တန္းဖိုးသည္ ညီမွ်ျခင္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းရွိလွ်င္တန္ဖိုးရွိမည္၊ စည္းကမ္းနည္းလွ်င္ တန္ဖိုး နည္းမည္၊စည္းကမ္းေကာင္းလွ်င္တန္ဖိုးေကာင္းမည္။ ေလာကဓမၼတာတရားထက္ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးအလို႔ငွာသိပ္သည္းက်စ္လစ္စြာအသက္ရွင္ျခင္း   ျဖစ္သည္။ အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။  (ေယာဘ၊၃၆း၁၀။ ၂တိ၊၁း၇။ ၂တိ၊၃း၁၆။ ေဟၿဗဲ၊၁၂း၅၊၇၊၈၊၁၁။)

(၄)သမၼာက်မ္းစာဓမၼအေျခခံသေဘာတရားမ်ား (Biblical Theology) အသိတရားႂကြယ္၀ေသာေခတ္ထဲတြင္ ေလွနံဒါးထစ္ တစ္ယူသန္၊ အယူစြဲ အစြန္းေရာက္မ်ားေၾကာင့္ ျပသနာရွင္းေနရျခင္းျဖင့္သာ ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ေသာျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအေျခခံေသာ က်ယ္၀န္း နက္႐ႈိင္းသည့္ဓမၼသေဘာတရားမ်ားကိုေလ့လာ၊သိရွိ၊နားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ Biblical Theology as a Science;

(၅)ဧ၀ံေဂလိလုပ္ေဆာင္ျခင္း(Evangelism) လမ္းခရီး၊သမၼာတရား၊အသက္ျဖစ္ေတာ္မူေသာသခင္ေယ႐ႈကို လူသားမ်ားတို႔အားမိတ္ဆက္ေပးရမည္မွာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္မဟာဘုရားေပးတာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္(ေယာ၊၁၄း၆။ ၁တိ၊၂း၄)။  အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။  (လုကာ၊၂၀း၁။ ဂလာတိ၊၃း၈။ ေရာမ၊၁း၁၅။ တမန္၊၂၁း၈။ ၂တိ၊၄း၅။ တမန္၊၈း၄။ ဧဖက္၊၄း၁၁)

(၆)တပည့္ေတာ္စစ္ျဖစ္ျခင္း(Discipleship)ယံုၾကည္ၿပီးေျပာင္းလဲလာေသာဘာသာ၀င္လူသစ္တစ္ဦးအားခရစ္အသက္တာ၏တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည့္တပည့္
ေတာ္စစ္ျဖစ္ျခင္းအတြက္ စနစ္တက်၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၊ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းကိုတပည့္ေတာ္စစ္ျဖစ္ျခင္း (Discipleship)ဟုေခၚပါ သည္။ အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။  (မသဲ၊၁၀း၂၄။လုကာ၊၆း၄၀။မသဲ၊၉း၁၄။လုကာ၊၇း၁၈။ ေယာ၊၃း၂၅။မသဲ၊၂၂း၁၆။မာကု၊၂း၁၈။လုကာ၊၅း၃၃။ေယာ၊၉း၂၈။ တမန္၊၆း၁၂၊၇။တမန္၊၁၄း၂၁။ မသဲ၊၁၃း၅၂။ ၅၇ာ၊၂၅း၈။ ၁ရာ၊၁၉း၂၀။ ၄ရာ၊၆း၅)

(၇)သတင္းေကာင္းျဖစ္ျခင္း(The Gospel) အသစ္ေသာအသက္တာတြင္ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ထိမိ၍လဲစရာမ်ားမျဖစ္ေစပဲတည္ေဆာက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေန
သျဖင့္ ျမင္ျမင္သမွ်၊ၾကားၾကားသမွ်သည္သတင္းေကာင္းျဖစ္ေနပါသည္။ ေကာင္းေသာပံုသက္ေသ၊ေကာင္းေသာသက္ေသခံအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္က ျငင္းဆန္လွစ္လွ်ဴ႐ႈ၍ပင္မရေလာက္ေအာင္ထူးျခားေသာပံုသက္ေသရွိပါသည္။အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။ (မာ၊၁း၁။ တမန္၊၂၀း၂၄။  ေရာမ၊ ၁း၁၆။  ကမာၻ၊၃း၁၅။ ၁သက္၊၂း၂၉။ ၁တိ၊၁း၁၁။ ေရာမ၊၁၅း၁၉။ ၁ေကာ၊၉း၁၂၊၁၈။ ဂလာတိ၊၁း၇)

(၈)အသင္းသူ/သားျဖစ္ျခင္း(Membership) အေျခခံအေဆာက္အအံုသည္ အေျခခံကေ်သာ မိသားစုမွတဆင့္ အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အအံုအထိ ရွင္သန္သက္၀င္ေနသူမ်ားသည္လူသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ဟင္းလင္းေလဟာျပင္တြင္တစ္ကိုယ္ရည္စႊမ္းအားျဖင့္အသက္ရွင္၍မရေခ်။ အသင္းေတာ္သည္ ဘုရားအေဆာက္အအံုျဖစ္သည္။ ထိုအသင္းေတာ္တြင္ အသင္းသူ/သားမ်ားအျဖစ္ သဟဇာတက်စြာ၊ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈရွိေနရေပမည္။ အသင္းသူ/သားျဖစ္ျခင္း(Membership)ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ လူမႈယႏၱယားကို ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ ယႏၱယားႏွင့္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ေပးရသည့္အလြန္အေရးပါေသာအေဆာက္အအံုပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။  (တရား၊၂၃း၁။ ယာ၊၃း၅။ ဆာလံ။ ၁၃၉း၆။ ေရာမ၊၆း၁၃-၁၉။  ေရာမ၊၂၇း၂၃။ ယာ၊၄း၁။ ၁ေကာ၊၆း၁၅၊၁၉၊၂၀။ ေကာ၊၃း၅။၁ေကာ၊ ၁၂း၁၂-၂၇)

(၉)ေခါင္းေဆာင္မႈ(Leadership) သိုးထိန္းမရွိလွ်င္ သိုးတို႔သည္ ကြဲလြင့္ေနေသာသိုးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူမႈယႏၱရားႏွင့္ ဘုရားသခင္
ႏိုင္ငံေတာ္ ယႏၱရားတို႔အား အခ်ိတ္အဆက္ျပဳေပးသည့္အသင္းေတာ္တြင္ ဓမၼအသိတရားမ်ားႂကြယ္၀မႈ၊ လူမႈအားနည္းခ်က္မ်ားအား နားလည္ျခင္း ၾကြယ္၀ကုံလံုေသာအသက္တာထဲ၌က်က္စားႏိုင္ျခင္း(စိမ္းလန္းေသာက်က္စားရာအရပ္)ထာ၀ရအသက္ကိုပိုင္ႏိုင္စြာဆုပ္ကိုင္၍ေအာင္ျမင္ေသာအသက္တာလမ္းတြင္အသက္ရွင္ျခင္းငွာ လမ္းၫႊန္ဦးေဆာင္မႈျပဳေပးႏုိင္ေသာသူပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းကို ႀကိဳသိၿပီး၊ အႏၱရယ္သတိေပးမႈ၊ ကာကြယ္မႈ၊ ၀ေျပာမႈတို႔အတြက္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ အေျချပဳက်မ္းခ်က္မ်ား။  (ေယဇေက်၊၂၇း၁၂။ တမန္၊၂၇း၂၈။ ထြက္၊၁၅း၁၀။ ေယာဘ၊၁၉း၂၃-၂၄။ မာလခိ၊၃း၂-၃။ ဆာလံ၊၂၃)

နိဂုံး။

     ႏွစ္ျခင္းသာသနာႏွစ္(၂၀၀)လြန္ ဒုတိယ(၁၀)စုႏွစ္သည္ စိန္ေခၚခ်က္ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္စိုက္ထုတ္မႈအားလည္း ႀကီးမားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပန္းတိုင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္လည္း အလြန္ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ပန္းတိုင္သို႔အေရာက္ တက္လွမ္းၾကရပါမည္။ ေျခလွမ္းမ်ားသည္လည္း ဟန္ခ်က္ညီရန္ လိုအပ္သလို၊ အင္အားရွိဖို႔ရန္လည္းအထူးပင္ လိုအပ္ပါသည္။  

သိကၡာေတာ္ရဆရာေစာဒိုးဒို၀ါး

 

ခရစ္ေတာ္အတြက္ သစၥာရွိေသာတပည့္ေတာ္စစ္

(မ၊ ၁၆း၂၄။ ၂၅း၂၁။ ၁ရာ၊ ၁၂း၁၄။ ေယာ၊ ၄း၂၄)

Rev. မိုက္ဇုံက်ဲအို

ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ယုံၾကည္သူသည္ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရသည္ျဖစ္၍ မိမိဘက္မွေပးဆပ္ရန္ ဘာတစ္ခုမွမလိုေပ (ဧ၊ ၂း၈-၉)။ သို႔ေသာ္ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ တပည့္ေတာ္အဆင့္ကိုႀကီးထြား အသက္ရွင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ခရစ္ေတာ၏တပည့္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုမိမိအသက္တာ၏အရွင္သခင္အျဖစ္ ခံယူကာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏အုပ္စိုးမႈကိုခံယူလ်က္ မိမိအသက္တာတစ္ခုလုံးကို ခရစ္ေတာ္အတြက္ ေပးဆပ္အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္သည္။

၁။ တပည့္ေတာ္စစ္၏အသက္တာကိုျပင္ဆင္ျခင္း

(က) ခရစ္ေတာ္အားအသက္တာတြင္ေနရာေပးျခင္း

တပည့္ေတာ္စစ္သည္ မိမိ္အလိုဆႏၵကိုျငင္းပယ္ကာ ခရစ္ေတာ္၏အလိုေတာ္ကိုအသက္တာ၏ ဗဟိုတြင္ ေနရာေပးအသက္ရွင္ရမည္။ စပ်စ္ခက္သည္ တည္လ်က္ ဆက္ႏြယ္သကဲ့သို႔ တပည့္ေတာ္သည္ သခင္ႏွင့္ အျမဲခ်ိတ္ဆက္အသက္ရွင္ရမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သခင္၏အလိုေတာ္ကိုအျမဲေရွ႕ရႈလ်က္(ေဟျဗဲ၊ ၁၂း၂)၊ အသက္တာတြင္ ေယရႈကိုဦးစားေပးအသက္ရွင္ရမည္ (မ၊ ၆း၃၃)။

(ခ) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္အသက္ရွင္ျခင္း

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္စစ္အတြက္ အသက္ျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္သည္ သခင္၏အသံ ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကားသိရသည္ျဖစ္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္လ်က္ စိတ္ႏွလုံးတည္လ်က္ ဝိညာဥ္ အသက္တာႀကီးထြားမႈကို ရယူရမည္ (ေယာ၊ ၈း၃၂)။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာဖတ္ရႈျခင္း၊ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္း၊ နားေထာင္ႏွလုံးသြင္းျခင္း၊ သင္ယူဆည္းပူးျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း လိုက္ေလၽွာက္အသက္ရွင္ျခင္းကို ေန႔စဥ္ျပဳ လုပ္ရပါမည္။

(ဂ) ယုံၾကည္လ်က္ ဆုေတာင္းအသက္ရွင္ျခင္း

တပည့္ေတာ္စစ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အျမဲမိတ္သဟာယဖြဲ႕လ်က္ ယုံၾကည္ျခင္းတြင္ ႀကီးထြားကာ ခိုင္ျမဲေသာယုံၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္စစ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္တည္လ်က္ မိမိအတြက္ ဆုေတာင္းသည္သာမက တစ္ျခားသူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔အလို႔ငွာ မျခားမလပ္ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းလ်က္ မိမိအသက္တာကိုျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ (ေယာ၊ ၁၅း၇။ ၁သက္၊ ၅း၁၇)

(ဃ) ယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း

ယုံၾကည္အခ်င္းခ်င္းေမတၱာထားလ်က္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းျဖင့္ တပည့္ေတာ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုျပသလ်က္ အသက္တာရင့္က်က္မႈကို ရယူျပသရပါမည္။ တပည့္ေတာ္သည္ မိမိပါဝင္ေသာအသင္းေတာ္ကိုခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ ခႏၵာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္လ်က္ အသင္းေတာ္၏အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းကို တန္ဖိုးထားလ်က္၊ အသင္းေတာ္အေပၚ သစၥာရွိေၾကာင္းကိုျပသအသက္ရွင္ရပါမည္။

(င) သက္ေသခံျခင္း

ေဟာေျပာသက္ေသခံျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ေတာ္ကိုလိုက္ေလၽွာက္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ ကိုေဝမၽွ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္တြင္ အသက္တာတည္လ်က္ ဝိညာဥ္အသီးသီးျခင္းျဖစ္သည္ (ဂလာ၊ ၅း၂၂)။ ခရစ္ေတာ္ကိုအသက္တာအားျဖင့္ ထင္ရွားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္စစ္သည္ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ သက္ေသခံျခင္းအမႈကိုလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။