အမ်ဳိးသမီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းစည္းေဝးႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လူမ်ိဳးစုအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တေပါင္းတစည္းတည္း စုစည္းရန္ႏွင့္ အတူတကြသာသနာျပဳရန္၊ အခ်င္းခ်င္းပံ့ပိုးကူညီရန္၊ ျမန္မာျပည္လံုးႏွစ္ျခင္းစည္းေဝးႀကီး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕၍ အျမင္က်ယ္လာေစရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္လံုးစည္းေဝးႀကီး ႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာ ျမန္မာျပည္လံုးႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္လံုးႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၏ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္႐ွိ လာခဲ့ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးဌာနရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

က။     အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဝိညာဥ္ေရးရာအသက္တာ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစ ရန္။

ခ။       ျမန္မာျပည္တြင္႐ွိေသာ ႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတူတကြ လက္တြဲအမႈေတာ္ေဆာင္ရန္။

ဂ။       အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ပံ့ပိုးရန္။

ဃ။     အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပသာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္တိုးတက္ ျမင့္မားလာေစရန္။

င။       ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးရန္။

 

လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္မ်ား

က။     အမ်ိဳးသမီးဌာန၊ပံုမွန္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနရာမွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး၍ဆက္ကပ္ ခဲ့ေသာအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ျမႇင့္တင္ေရးရိပ္သာကို ဗဟိုျပဳ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဝိညာဥ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေခါင္းေဆာင္ျမႇင့္တင္ေရး၊ စာေပႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားတို႔ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိသည္။

ခ။       တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

အမ်ိဳးသမီးႏိႈးေဆာ္ခ်က္စာအုပ္၊ ေမ့႐ႈေထာင့္မဂၢဇင္းႏွင့္ ေမ့မ်က္ဝန္းဂ်ာနယ္မ်ားထုတ္ေဝ၍ စာေပအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဝိညာဥ္ေရး၊ အသိအျမင္ႏွင့္အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ သာသနာစိတ္ဓါတ္ ႐ွင္သန္တိုးပြားေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။

ဂ။       ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အထူးေန႔အစီအစဥ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိပါသည္။

ဂ-၁။    မိခင္မ်ားေန႔

ဂ-၂။    ႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားစုေပါင္းဝတ္ျပဳျခင္း

ဂ-၃။    ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုေတာင္းရာေန႔

ဃ။     ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၅-၁၇)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဌာန၏ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေ႐ႊရတုသဘင္ကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ အႏွစ္သာရ႐ွိစြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေ႐ႊရတုဓမၼသဘင္၏ အဓိကအခ်က္မွာ “ခ်စ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား” ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးစုစုေပါင္း(၂၀၁၇)ဦး တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ဤေ႐ႊရတုဓမၼသဘင္၏ ေနာက္ဆက္တြဲသာသနာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘဝသစ္ရိပ္သာ(ၿနတ ဴင္န ဃနညအနမ) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္႐ွိပါသည္။ ဤဘဝသစ္ရိပ္သာတြင္ ခိုကိုးရာမဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔အား ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာျပည္လံုးႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသမီးဌာနတာဝန္ခံမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁)     ဆရာမေဒၚအက္စတာျဗဴ အတြင္းေရးမွဴး ၁၉၆၃-၁၉၇၃

(၂)     ဆရာမႀကီးေဒၚထြားရီ အတြင္းေရးမွဴး ၁၉၇၄-၁၉၇၉

(၃)     ဆရာမေနာ္သူးေလေဖာ အတြင္းေရးမွဴး ၁၉၇၉-၁၉၈၁

(၄)     ဆရာမေဒၚတင္ေမ အတြင္းေရးမွဴး ၁၉၈၁-၁၉၈၄

(၅)     ဆရာမေဒၚေမေမာင္ေမာင္ အတြင္းေရးမွဴး/ဌာနတာဝန္ခံ ၁၉၈၄-၁၉၈၉

(၆)     ဆရာမေဒၚမိုရင္းခရစ္ ဌာနတာဝန္ခံ ၁၉၉၀-၁၉၉၅

(၇)     ဆရာမေနာ္သူးေလေဖာ ဌာနတာဝန္ခံ ၁၉၉၇-၂၀ဝ၃

(၈)     ဆရာမေဒၚဆေဘာ္လုဆန္ ဌာနတာဝန္ခံ(ယာယီ) ၂၀ဝ၄-၂၀ဝ၅

(၉)     ဆရာမေဒၚၾကည္ၾကည္ေအာင္ ဌာနတာဝန္ခံ ၂၀ဝ၆-၂၀၁၄

(၁၀)    ဆရာမနန္႕ဘက္ဒီထူး ဌာနတာဝန္ခံ ၂၀၁၅-