လူငယ္ဌာန

ပန္းတိုင္
အလိုေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္၌ျပည့္စံုပါေစေသာ။

ဦးတည္ခ်က္
(က) ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္း
(ခ) ခရစ္ယာန္သက္ေသခံျခင္း
(ဂ) ခရစ္ယာန္ဘ႑ာထိန္းေကာင္း
(ဃ) ခရစ္ယာန္ဝန္ထမ္းေကာင္း
(င) ခရစ္ယာန္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
၁။ ဤဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၊ လူငယ္ဌာနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္။
၂။ ခရစ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံေတာ္ တည္တံ့ျပန္႕ပြားေရးကိုဦးတည္သည့္သာသနာျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္
၃။ ဗလငါးတန္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ရင့္က်က္ေသာလူငယ္မ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈေပးရန္
၄။ အနာဂတ္တြင္ သာသနာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္
၅။ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ဝင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာတြင္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းျဖင့္ ထာဝရဘုရား၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစရန္။

လူငယ္ဌာန သမုိင္းအက်ဥ္း

16487058_1127912087337067_3716090328973057688_o

လူငယ္ဌာန လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

16601602_1127912574003685_8570673811423822538_o

16602252_1127913004003642_9010369716343680870_o

 

 

 

 

လူငယ္ဌာန ေရွ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

16427655_1127913390670270_4393927987505603439_n